Przetargi.pl
Pranie bielizny Zamawiającego oraz najem bielizny od Wykonawcy wraz ze sterylizacją fartuchów chirurgicznych i dostawami bezpośrednio na oddziały i inne wskazane komórki szpitala

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 22 53 500 , fax. 42 21 49 299
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
  ul. Jana Pawła II 68
  95-200 Pabianice, woj. łódzkie
  tel. 42 22 53 500, fax. 42 21 49 299
  REGON: 10068249100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcmnzoz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka z o. o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pranie bielizny Zamawiającego oraz najem bielizny od Wykonawcy wraz ze sterylizacją fartuchów chirurgicznych i dostawami bezpośrednio na oddziały i inne wskazane komórki szpitala
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Świadczenie kompleksowych usług pralniczych w zakresie prania bielizny szpitalnej, operacyjnej, materacy, pokrowców na materace, koców, poduszek oraz odzieży ochronnej, operacyjnej, dezynfekcja, prasowanie, maglowanie i naprawy krawieckie oraz czyszczenie chemiczne asortymentu nie nadającego się do prania wodnego, transport oraz dzierżawa bielizny szpitalnej i odzieży, zwanych w dalszej części „bielizną szpitalną”. 2.Wynajem, pranie, dezynfekcja bielizny pościelowej, odzieży i bielizny operacyjnej wraz ze sterylizacją fartuchów chirurgicznych zwanych w dalszej części „bielizną Wykonawcy”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 93100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości 11 000,00 PLN (słownie: jedenaście tysięcy złotych i zero groszy). 1. Wadium może być wniesione w: 1.1. pieniądzu, 1.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 1.3. gwarancjach bankowych, 1.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 1.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b, ust. 5, pkt. 2, Ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na konto: PKO BP 07 1440 1101 0000 0000 1400 4278 z zaznaczeniem „wadium – przetarg 30/Usł/2019”. 4. Wadium uznaje się za wniesione z chwilą jego wpłynięcia na konto Zamawiającego, podane w pkt 4. W przypadku składania wadium w formie innej niż pieniądz oryginał należy dołączyć do oferty w oddzielnej kopercie opatrzonej napisem – Wadium. Do oferty załączyć kopię poświadczoną za zgodność.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunki zawarte są w SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Certyfikat technologiczny producenta tkanin. 2.Certyfikat z niezależnego akredytowanego laboratorium potwierdzający zgodność parametrów tkanin z wszystkimi wymaganymi normami. 3.Aktualny dokument potwierdzający zgodność z normą PN-P-82010-06:1984 – tkaniny i przędziny bawełniane i bawełno podobne powszechnego użytku. Wymagania użytkowe dotyczące tkanin poszewkowych, poszwowych i prześcieradłowych (dotyczy Zał. Nr 4b do SIWZ z bielizną pościelową oraz Zał. Nr 4a do SIWZ z bielizną i odzieżą operacyjną poz. 2 i 6). 4.Aktualny dokument potwierdzający zgodność z normą EN-V 14237:2002 – tekstylia w ochronie zdrowia (dotyczy Zał. Nr 4b do SIWZ z bielizną pościelową oraz Zał. Nr 4a do SIWZ z bielizną i odzieżą operacyjną poz. 2 i 6). 5.Aktualny dokument potwierdzający znak Oeko – Tex Standard 100 (klasa produktów II) – kryteria oceny tekstyliów bezpiecznych dla środowiska i człowieka (dotyczy Zał. Nr 4b do SIWZ z bielizną pościelową oraz Zał. Nr 4a do SIWZ z bielizną i odzieżą operacyjną 1, 3, 4, 5 oraz 7). 6.Aktualny dokument potwierdzający zgodność z normą JIS-L 1902:2002 – badanie aktywności przeciwbakteryjnej i skuteczności w wyrobach włókienniczych (dotyczy Zał. Nr 4b do SIWZ z bielizną pościelową). 7.Certyfikat niezależnego laboratorium i raport z badań potwierdzający pełną zgodność z normą PN-EN 13795 (dotyczy Zał. Nr. 4a do SIWZ z bielizną i odzieżą operacyjną poz. 1,3, 4, 5 oraz 7). 8.Certyfikat niezależnego laboratorium potwierdzający zgodność z normą PN-EN ISO 10993 (dotyczy Zał. Nr 4a do SIWZ z bielizną i odzieżą operacyjną poz. 4 i 5). 9.Karty danych technicznych na tkaniny i wyroby (dotyczy Zał. Nr 4a do SIWZ z bielizną i odzieżą operacyjną poz. 1,3, 4, 5 oraz 7). 10.Aktualny dokument potwierdzający zgodność z normą PN-EN ISO 11607 -1 – (dotyczy Zał. Nr 4a do SIWZ z bielizną i odzieżą operacyjną poz. 5). 11.Zezwolenie władz sanitarno-epidemiologicznych na świadczenie usług w zakresie prania bielizny i odzieży szpitalnej. 12.Zezwolenie stacji sanitarno-epidemiologicznej na środek transportu do przewożenia bielizny i odzieży szpitalnej. 13.Wykaz środków transportu oraz niezbędnych do wykonania zamówienia urządzeń którymi Wykonawca będzie się posługiwał przy wykonywaniu zamówienia. 14.Wykaz środków piorących i dezynfekujących przewidzianych do wykonywania zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi zgłoszenie wyrobu do Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i produktów Biobójczych. 15.Badania mikrobiologiczne wykonane w pralni realizującej przedmiot zamówienia przez właściwą Stację Sanitarno-Epidemiologiczną (również organy przy jego strukturze) lub akredytowane laboratorium przez Polskie Centrum Akredytacji i wpisane na listę laboratoriów badawczych celem potwierdzenia skuteczności dezynfekcji wystawione nie wcześniej niż 8 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną