Przetargi.pl
Prace renowacyjne, zabezpieczające i malarskie 4 zabytkowych parowozów

Parowozownia Wolsztyn ogłasza przetarg

 • Adres: 64-200 Wolsztyn, Fabryczna
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 684191793
 • Data zamieszczenia: 2018-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Parowozownia Wolsztyn
  Fabryczna 1
  64-200 Wolsztyn, woj. wielkopolskie
  tel. 684191793
  REGON: 365338207
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.parowozowniawolsztyn.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prace renowacyjne, zabezpieczające i malarskie 4 zabytkowych parowozów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zewnętrznych prac renowacyjnych, zabezpieczających i malarskich zabytkowych parowozów Ty5-10, Ty45-379, Ty51-223 i Ty2-406. UWAGA: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany został w TOM II Opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć składaną ofertę wadium w wysokości: 2.000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące złotych 00/100); 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach (zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.): a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015r. poz. 978 i 1240). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać wpłacone w terminie (dnia i godziny) składania ofert, określonego w Rozdziale 11 pkt 11.1 niniejszej SIWZ. UWAGA: Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem bankowym na rachunek Zamawiającego na konto prowadzone przez: PKO Bank Polski numer 54102041440000670202047363 z adnotacją: „Wadium - Prace renowacyjne, zabezpieczające i malarskie 4 zabytkowych parowozów – nazwa wykonawcy” Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 4. Wadium wnoszone w innych formach niż pieniężna, należy złożyć w zamkniętej kopercie Oznaczonej: „Wadium - Prace renowacyjne, zabezpieczające i malarskie 4 zabytkowych parowozów – nazwa wykonawcy” w siedzibie Zamawiającego ul. Fabryczna 1, 64-200 Wolsztyn do terminu (dnia i godziny) składania ofert, określonego w Rozdziale 11 pkt. 11.1 niniejszej SIWZ, natomiast kserokopię dołączyć do oferty. W treści dokumentu należy dokładnie zaznaczyć na którą część zamówienia wnoszone jest wadium. 5. Wadium wnoszone w formie poręczeń bankowych, poręczeń kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych, poręczeń udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości winno zawierać: a) wskazanie gwaranta lub poręczyciela (nazwa podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia), b) wskazanie beneficjenta (Parowozownia Wolsztyn ul. Fabryczna 1, 64-200 Wolsztyn), c) określenie terminu obowiązywania gwarancji lub poręczenia (musi obejmować okres związania ofertą), d) określenie kwoty poręczenia lub gwarancji (musi być równa kwocie wadium), e) „gwarantować wypłatę należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie”. 6. W zakresie wadium obowiązują uregulowania ustawy Pzp zawarte w art. 45 i 46. 7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wadium nie zostanie wniesione lub zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty jakie należy dołączyć do oferty: a) Formularz ofertowy według załącznika nr 1 do IDW; b) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Wzór stanowi Załącznik nr 2 do IDW; c) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do IDW; d) Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP. Wzór stanowi Załącznik nr 6 do IDW; e) (jeżeli wykonawca działa przez pełnomocnika) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie; f) kserokopia wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach