Przetargi.pl
prace remontowo budowlane polegające na dostawie i wymianie stolarki drzwiowej drewnianej w zasobach stanowiących własność Szczecińskiego TBS Sp. z o. o.

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 70-302 Szczecin, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 4339900, 4339914, 4344951 , fax. 4339914
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
  ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1 1
  70-302 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 4339900, 4339914, 4344951, fax. 4339914
  REGON: 81101566600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: WWW.STBS.PL
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  prace remontowo budowlane polegające na dostawie i wymianie stolarki drzwiowej drewnianej w zasobach stanowiących własność Szczecińskiego TBS Sp. z o. o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są prace remontowo-budowlane polegające na dostawie i wymianie stolarki drzwiowej drewnianej w zasobach stanowiących własność Szczecińskiego TBS Sp. z o. o., w ilości 13 sztuk o łącznej powierzchni około 26,01 m2. Przedmiot zamówienia wykonywany będzie w zasobach wybudowanych przed 1975 rokiem. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy i dokona wymiany drzwi wewnętrznych w ilości 7 szt., drzwi wejściowych do lokali w ilości 6 szt., na łącznie 10 adresach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium - 600 zł (słownie: sześćset złotych) należy wnieść w terminie wyznaczonym do składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia tj. wykażą, że w okresie od ostatnich pięciu lat tj. od dnia 15 września 2004 roku do dnia 14 września 2009 roku a jeżeli okres wykonywania działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonywali roboty budowlane o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem przedmiotu zamówienia. Zamawiający warunek uzna za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem zamówień w okresie jw. na wymianę lub montaż co najmniej 10 sztuk stolarki drzwiowej w tym - drzwi wewnętrznych lub wejściowych do lokali; 3) posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, przy sumie ubezpieczenia nie niższej niż 20 000 złotych w zakresie prowadzonej działalności; 4) spełniają pozostałe warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) wykaz sporządzony na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, zawierający informację o zrealizowanych przez Wykonawcę w ostatnich pięciu latach przed dniem wszczęcia postępowania tj. od dnia 15 września 2004 roku do dnia 14 września 2009 roku a jeżeli okres wykonywania działalności jest krótszy - w tym okresie - umowach na wymianę lub montaż co najmniej 10 sztuk stolarki drzwiowej w tym - drzwi wewnętrznych lub wejściowych, wraz z załączonymi dokumentami od poprzednich Zamawiających wykazanych w ww. wykazie, że wymienione zamówienia zostały wykonane należycie, (referencje, zaświadczenia, itp.); 3) polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 20 000 zł; 4) oświadczenie, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, na formularzu będącym załącznikiem nr 2 SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.stbs.pl/przetargi/drzwi4
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach