Przetargi.pl
Prace remontowe w budynkach Sądu Okręgowego we Włocławku

Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny ogłasza przetarg

 • Adres: 87-800 Włocławek, ul. Wojska Polskiego 22
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 054 4222500 , fax. 054 4116208
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny
  ul. Wojska Polskiego 22 22
  87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 054 4222500, fax. 054 4116208
  REGON: 91125693500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wloclawek.so.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prace remontowe w budynkach Sądu Okręgowego we Włocławku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1 Remont łazienek i korytarza przybudówki oraz izolacja pomieszczeń piwnicy w budynku E : a) roboty budowlane b) tynkowanie c) kładzenie glazury d) kładzenie płytek e) wyrównywanie podłóg f) instalowanie drewnianych framug g) roboty malarskie 2 Remont pomieszczeń sanitarnych na parterze, na piętrze oraz na poddaszu w budynku E: a) roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne b) roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 3 Remont pomieszczeń w budynku H: a) przygotowanie terenu pod budowę b) tynkowanie c) kładzenie glazury d) kładzenie płytek e) wyrównywanie podłóg f) instalowanie drewnianych framug g) roboty malarskie 4 Remont terenów utwardzonych przy budynku H: a) rozebranie istniejącej nawierzchni b) wykopy ciągłe lub jamiste c) izolacja rur betonowych lub żelbetowych d) studzienki ściekowe e) kładzenie nawierzchni z kostki brukowej 5 Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku H: a) roboty sanitarne b) roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne c) roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych d) instalowanie centralnego ogrzewania 6 Remont pomieszczeń na poddaszu i pomieszczenia archiwum oraz łazienek w budynku L a) przygotowanie terenu pod budowę b) roboty murarskie c) instalowanie ścianek działowych d) tynkowanie e) kładzenie glazury f) wyrównywanie podłóg g) instalowanie drewnianych framug h) instalowanie wyrobów metalowych i) roboty malarskie j) roboty izolacyjne k) roboty instalacyjne c.o. l) roboty instalacyjne wod-kan m) roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne n) roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych, zgodnie z kosztorysami nakładczymi, projektami oraz specyfikacją techniczną stanowiącymi integralną część SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 49 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1 Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych). 2 Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Z roku 2007 Nr 42, poz.275, z późn. zm.) 3 Wpłatę wadium przetargowego w pieniądzu należy dokonać na konto Sądu Okręgowego we Włocławku nr 15 1130 1075 0002 6117 4520 0001 z dopiskiem: Wadium na przetarg - Prace remontowe w budynkach Sądu Okręgowego we Włocławku. 4 Dowód wpłacenia wadium należy dołączyć do oferty (oryginał lub potwierdzoną kopię) 5 Wadium w formie : a) poręczeń bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym b) gwarancji bankowych, c) gwarancji ubezpieczeniowych, d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Z roku 2007 Nr 42, poz.275, z późn. zm.) winno jako beneficjenta wskazywać Sąd Okręgowy we Włocławku . 6 Poręczenia i gwarancje należy dołączyć do oferty ( oryginał ). 7 Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony. 8 Zwrot wadium wniesionego w pieniądzu nastąpi wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego zamawiającego, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 9 Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie: a) po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a pzp ; b) wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy 10 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; (jeżeli było wymagane); c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy 13 Wadium wniesione w formie gwarancji i poręczeń musi obejmować wszystkie przypadki, w których Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego, (pkt. 10 i 11). W przypadku, gdy dokumenty te nie będą zabezpieczały w pełnym zakresie możliwych roszczeń Zamawiającego, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wloclawek.so.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach