Przetargi.pl
Prace modernizacyjno - adaptacyjne w Przychodni Specjalistycznej SP ZOZ Świdnik – ul. B. Leśmiana 4

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 21-040 Świdnik, ul. Bolesława Leśmiana
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 817 514 215 , fax. 81 751 27 49
 • Data zamieszczenia: 2021-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Bolesława Leśmiana 4
  21-040 Świdnik, woj. lubelskie
  tel. 817 514 215, fax. 81 751 27 49
  REGON: 43101087800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.spzozswidnik.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prace modernizacyjno - adaptacyjne w Przychodni Specjalistycznej SP ZOZ Świdnik – ul. B. Leśmiana 4
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie publiczne dotyczy realizacji Projektu pn. „Poprawa jakości udzielanych świadczeń poprzez przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych, w tym dostosowawczych do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych oraz wyposażenie w sprzęt medyczny Przychodni Specjalistycznej SP ZOZ Świdnik”, i współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Zamówienie podzielone jest na dwa zadania : Zadanie Nr 1 - Prace modernizacyjno – adaptacyjne w Poradniach Przychodni Specjalistycznej, Zadanie Nr 2 - Wykonanie prac remontowo-budowlanych związanych z montażem / wyposażeniem budynku w windę osobową w budynku Przychodni Specjalistycznej. 1.1 Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania Nr 1 1)Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac modernizacyjno – adaptacyjnych w Poradniach Przychodni Specjalistycznej, zlokalizowanych przy ul. B. Leśmiana 4, obejmujących pomieszczenia następujących poradni: a) Poradnia Położniczo-Ginekologiczna ( wykonanie prac remontowo-budowlanych/modernizacyjnych w 2 gabinetach przyjęć z częścią zabiegową, sanitariatach, rejestracji, poczekalni oraz w pomieszczeniu Szkoły Rodzenia/Położne Środowiskowe ), b)Poradnia Kardiologiczna, Poradnia Diabetologiczna – poradnie usytuowane w jednym pomieszczeniu wykonanie prac remontowo-budowlanych/ modernizacyjnych w pomieszczeniu poradni oraz gabinecie EKG ), c)Poradnia Chirurgii Ogólnej ( wykonanie prac remontowo-budowlanych/modernizacyjnych w gabinecie przyjęć, zabiegowym, opatrunków gipsowych oraz pomieszczeniach sanitarnych ogólnodostępnych ), d)Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej ( wykonanie prac remontowo-budowlanych/ modernizacyjnych w gabinecie przyjęć, zabiegowym oraz składziku porządkowym ), e)Poradnia Hematologiczna, Poradnia Endokrynologiczna – poradnie usytuowane w jednym pomieszczeniu ( wykonanie prac remontowo-budowlanych/modernizacyjnych w pomieszczeniu poradni ), f)Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc ( wykonanie prac remontowo-budowlanych/modernizacyjnych w gabinecie przyjęć, gabinecie zabiegowym, sanitariatach, rejestracji i poczekalni ). 2)Rodzaj robót oraz ich zakres został określony w dokumentacji projektowej, w skład której wchodzą: a)rysunki : - Poradnie Specjalistyczne – stan istniejący I piętro, - Poradnie Specjalistyczne – stan istniejący parter, - Poradnie Specjalistyczne – stan projektowany I piętro, - Poradnie Specjalistyczne – stan projektowany parter, stanowiące Załącznik Nr 8.1 do SIWZ, b)specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) pn. Prace modernizacyjno – adaptacyjne w poradniach Przychodni Specjalistycznej, stanowiąca Załącznik Nr 7.1 do SIWZ, c)przedmiary robót pn.: -Prace modernizacyjne w Poradni Położniczo – Ginekologicznej, -Prace modernizacyjne w Poradni Kardiologicznej, Poradni Diabetologicznej, -Prace modernizacyjne w Poradni Chirurgii Ogólnej, -Prace modernizacyjne w Poradni Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, -Prace modernizacyjne w Poradni Hematologicznej, Poradni Endokrynologicznej, -Prace modernizacyjne w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc, stanowiące Załącznik Nr 9.1 do SIWZ oraz szczegółowo określony został w Załączniku Nr 1.1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. 1.2 Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania Nr 2 1)Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowo-budowlanych związanych z montażem / wyposażeniem budynku w windę osobową wraz z dostawą i montażem dźwigu osobowego w budynku Przychodni Specjalistycznej, ul. B. Leśmiana4, obejmujące: a)opracowanie dokumentacji projektowej dla proponowanego do zamontowania dźwigu osobowego, b)wykonanie prac niezbędnych do realizacji zamówienia oraz przystosowania istniejącego szybu windowego do nowego dźwigu osobowego (zamontowania dźwigu osobowego w szybie o większych wymiarach niż wytyczne projektowe ), c)wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej zasilania w zakresie niezbędnym dla montowanego nowego dźwigu osobowego wraz z podłączeniem do istniejącej rozdzielni (tablicy) elektrycznej, d)dostawę i zabudowę dźwigu osobowego o parametrach oraz wyposażeniu spełniającym wymogi określone w Załączniku Nr 1.2 do SIWZ – Parametry techniczne dźwigu osobowego, e)skoordynowanie stosownych procedur odbiorowych Urzędu Dozoru Technicznego z przekazaną Zamawiającemu dokumentacją powykonawczą wraz z RESURSEM, f)uruchomienie, testowanie i zaprogramowanie dźwigu osobowego wg dyspozycji Zamawiającego, g)bezpłatnego wykonywania w okresie udzielonej gwarancji czynności konserwacyjnych dźwigu osobowego. 2)Rodzaj robót oraz ich zakres został określony w dokumentacji projektowej, w skład której wchodzą: a) rysunek: -Szyb dźwigowy – stan techniczny, stanowiący Załącznik Nr 8.2 do SIWZ, b)specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) pn. Prace remontowo-budowlane związane z montażem / wyposażeniem budynku w windę osobową i adaptacją już istniejącego szybu windowego, stanowiąca Załącznik Nr 7.2 do SIWZ, c)przedmiar robót pn. Prace remontowo-budowlane związane z montażem / wyposażeniem budynku w windę osobową i adaptacją już istniejącego szybu windowego w budynku SP ZOZ w Świdniku – ul. Leśmiana 4, stanowiący Załącznik Nr 9.2 do SIWZ. 3) Parametry dźwigu osobowego szczegółowo określone zostały w Załączniku Nr 1.2 do SIWZ – Parametry techniczne dźwigu osobowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach