Przetargi.pl
Prace budowlano-instalacyjne związane z zagospodarowaniem terenu WSDZ SPZOZ

Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ ogłasza przetarg

 • Adres: 00-328 Warszawa, ul. Mikołaja Kopernika
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 83 05 400 , fax. 22 83 05 399
 • Data zamieszczenia: 2019-08-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ
  ul. Mikołaja Kopernika 43
  00-328 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 83 05 400, fax. 22 83 05 399
  REGON: 00029752000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsdz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prace budowlano-instalacyjne związane z zagospodarowaniem terenu WSDZ SPZOZ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac został szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej i kosztorysie przedmiarowym, STWiOR oraz Specyfikacji dźwigu, stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na pracach budowlano-instalacyjnych związanych z zagospodarowaniem terenu Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ – I etap. Zakres robót obejmuje prace rozbiórkowe, ziemne, ogólnobudowlane z zakresu izolacji zewnętrznych, układania nawierzchni utwardzonych tzw. ciągów pieszo-jezdnych, uzupełnienia izolacji zabytkowego budynku A i tunelu, rozbiórki starych studzienek piwnicznych doświetlających budynku A i wykonania nowych z przekryciem daszkiem szklanym, instalacji sanitarnych zewnętrznych i odwodnienia terenu, instalacji elektrycznych, wykonania nasadzeń zgodnie z projektem, przygotowania podbudowy i montażu elementów małej architektury i wyposażenia. Granice obszaru obejmującego prace I etapu to: od wejścia od strony ul. Świętokrzyskiej na teren Warszawskiego Szpitala dla Dzieci, wzdłuż ściany budynku Polskiej Akademii Nauk (PAN), przez wąski przesmyk pomiędzy budynkiem PAN i zabytkowym budynkiem A, wzdłuż ściany zewnętrznej budynku A do południowo-wschodniego narożnika budynku A, przecinając dziedziniec wewnętrzny do ściany budynku B2 i dalej wzdłuż budynku B2 do wejścia od strony ul. Świętokrzyskiej. Przedmiotowe roboty będą wykonywane w obiekcie czynnym bez przerywania działalności podstawowej przez Szpital tj. realizacji świadczeń medycznych. Wykonawca będzie musiał tak zorganizować prace, aby zapewnić dostęp pacjentom do wszystkich wejść budynków Szpitala.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie formułuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków (załącznik nr 3 do SIWZ);
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz oferty. 2) Kosztorys ofertowy (zał. 2a i 2b.) 3) Pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie) (jeśli dotyczy). 4) Wykonawca wterminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach