Przetargi.pl
Pozyskanie i zrywka drzew zagrażających bezpieczeństwu w Leśnictwie Wańkowa

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg

 • Adres: 38-700 Ustrzyki Dolne, Rynek
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 134611031 , fax. 134611033
 • Data zamieszczenia: 2019-07-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne
  Rynek 6
  38-700 Ustrzyki Dolne, woj. podkarpackie
  tel. 134611031, fax. 134611033
  REGON: 37001449000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ustrzykidolne.krosno.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pozyskanie i zrywka drzew zagrażających bezpieczeństwu w Leśnictwie Wańkowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia pn. „Pozyskanie i zrywka drzew zagrażających bezpieczeństwu w Leśnictwie Wańkowa” jest usługa polegająca na ścięciu 10 sztuk drzew znajdujących się na terenie Leśnictwa Wańkowa (oddz. 98b) o szacunkowej masie ok. 8 m3, rosnących bezpośrednio przy budynku gospodarczym przy kancelarii Leśnictwa Wańkowa; wymanipulowaniu i zrywce surowca (na odległość do 300 m) oraz złożenie go w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, przenoszeniu gałęzi (na odległość do 300 m) oraz złożeniu ich w miejscu wskazanym przez Zamawiającego; uporządkowaniu miejsca realizacji przedmiotu zamówienia po zakończeniu jego realizacji. 2. Wskazany w ust. 1 zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia ma charakter szacunkowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77000000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać: 1) druk oferty zgodny w treści ze wzorem załącznika nr 1 do SIWZ, 2) oświadczenie Wykonawcy, sporządzone wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, 3) w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika oraz w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo, 4) jeżeli dotyczy – zobowiązanie, o którym mowa w par. 6 ust. 8. SIWZ, tj. zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (niewiążący wzór takiego zobowiązania stanowi zał. nr 6 do SIWZ)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach