Przetargi.pl
Powiększenie bazy sportowej Gminy Górzno poprzez modernizację boiska do piłki ręcznej

Gmina Górzno ogłasza przetarg

 • Adres: 08-404 Górzno, Jana Pawła II
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48256812254 , fax. +48256812257
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Górzno
  Jana Pawła II 10
  08-404 Górzno, woj. mazowieckie
  tel. +48256812254, fax. +48256812257
  REGON: 71158227900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gorzno.ugm.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Powiększenie bazy sportowej Gminy Górzno poprzez modernizację boiska do piłki ręcznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana: modernizacja istniejącego boiska wielofunkcyjnego do piłki ręcznej z nawierzchnią syntetyczną – poliuretanową oraz ogrodzeniem zlokalizowanego w Górznie przy Szkole Podstawowej. W ramach przedsięwzięcia Wykonawca będzie zobowiązany wykonać w szczególności: 1) Roboty rozbiórkowe oraz ziemne przygotowawcze. 2) Fundamenty dla wyposażenia. 3) Nawierzchnia boiska z poliuretanu – 968,00 m2. 4) Wyposażenie: bramki do piłki ręcznej, słupki do tenisa ziemnego, kosze do koszykówki. 5) Piłkochwyty – 132 m.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212221-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty: 1) Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 do SIWZ oraz kosztorys ofertowy, 2) zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów, 3) w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 4) w przypadku, gdy ofertę w imieniu wykonawcy podpisuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy. Wykonawca (dot. wszystkich wykonawców którzy złożyli oferty) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach