Przetargi.pl
Powiat Radziejowski. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2021. do 31.12.2021 roku

Powiat Radziejowski ogłasza przetarg

 • Adres: 88-200 Radziejów, ul. Kościuszki
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-54 285 30 18 , fax. 0-54 285 35 53
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Radziejowski
  ul. Kościuszki 17
  88-200 Radziejów, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 0-54 285 30 18, fax. 0-54 285 35 53
  REGON: 91086660800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.radziejow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Powiat Radziejowski. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2021. do 31.12.2021 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa dla jednostek organizacyjnych Powiatu Radziejowskiego - 19 punktów poboru ( PPE ) Łączny szacowany wolumen 1031,57 MWh (+/- 10% ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nalezy wnieść w wysokości 9 000,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca posiada ważną Koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019r., poz.755 ze zm.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach