Przetargi.pl
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na organizację i przeprowadzenie kursu pn. Spawanie dwiema technikami łączonymi – TIG (141), MAG (135

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 30-019 Kraków, Mazowiecka
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 2997425, 12 6237480, , fax. 126 325 215
 • Data zamieszczenia: 2019-06-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego
  Mazowiecka 21
  30-019 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 2997425, 12 6237480, , fax. 126 325 215
  REGON: 35711718000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://uppk.nowybip.pl/wykaz-zamowien

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na organizację i przeprowadzenie kursu pn. Spawanie dwiema technikami łączonymi – TIG (141), MAG (135
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia z obszaru Technika i handel artykułami technicznymi, w tym: mechanika, metalurgia, energetyka, elektronika, telekomunikacja, miernictwo, naprawa i konserwacja pojazdów, w formie kursu zawodowego pn. Spawanie dwiema technikami łączonymi TIG (141), MAG (135) dla 8 osób bezrobotnych (uprawnionych) zarejestrowanych w Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego. Ilość osób skierowanych na szkolenie jest zamierzeniem Zamawiającego i ostatecznie może ulec zmniejszeniu maksymalnie o 1 osobę. W takim przypadku maksymalny całkowity koszt szkolenia określony we wzorze umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) wyliczony zostanie proporcjonalnie na podstawie kosztu osobogodziny szkolenia wskazanej przez Wykonawcę w punkcie „8” preliminarza kosztów szkolenia (załącznik nr 7 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80530000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek, gdy uzyska wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej; Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę powyższego warunku w oparciu o zawartą w punkcie „7” oświadczenia wstępnego – załącznik nr 2 do SIWZ, deklarację podlegania wpisowi do Rejestru Instytucji Szkoleniowych oraz weryfikację wskazanego przez Wykonawcę numeru rejestru pod adresem http://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris/wyszukiwarka . Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek w sytuacji, gdy w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych dostępnym pod wskazanym powyżej adresem znajdować się będą dane Wykonawcy wskazujące, że kontynuuje on działalność szkoleniową w danym roku kalendarzowym.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Preliminarz kosztów szkolenia – załącznik nr 7 do SIWZ. 3. Wzory dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji określonych w dziale IV. punkt 14 lit. od a) do d), które wydawane będą uczestnikom szkolenia po jego zakończeniu. 4. Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę lub inny dokument, z którego wynikać będzie jej umocowanie do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniach przetargowych, w tym podpisywania dokumentów przetargowych, o ile umocowanie to nie wynika z dokumentów rejestrowych, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 30 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 646 ze zm.). 5. Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP i wykaże ten fakt w punkcie 4 oświadczenia wstępnego – załącznik nr 2 do SIWZ, przedstawia wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ, informacji określonej w art. 86 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, z mocy ustawy, zobowiązany jest złożyć: 6. Oświadczenie stanowiące o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach