Przetargi.pl
POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADU NIEBEZPIECZNEGO WYTWORZONEGO W WARSZTATACH TECHNICZNYCH W KROŚNIE ODRZAŃSKIM, SPRAWA NR 41/PN/2020

44 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 66-600 Krosno Odrzańskie, Słubicka
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 261 672 404, , fax. 261 672 556
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  Słubicka 10
  66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie
  tel. 261 672 404, , fax. 261 672 556
  REGON: 80519145000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.44wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Wojskowa Jednostka Budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADU NIEBEZPIECZNEGO WYTWORZONEGO W WARSZTATACH TECHNICZNYCH W KROŚNIE ODRZAŃSKIM, SPRAWA NR 41/PN/2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na odbiorze, załadunku oraz utylizacji odpadu niebezpiecznego z miejsca wytworzenia w obiekcie wojskowym na terenie jednostki - Warsztaty Techniczne 4 Regionalnej Bazy Logistycznej przy ul. Słubickiej 10 w Krośnie Odrzańskim, do miejsca dalszego zagospodarowania odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 02 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz.10) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz.701, ze zm.) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90533300-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca jest zobowiązany przez cały okres trwania umowy do posiadania aktualnej decyzji obejmującej swym zakresem rodzaje odpadów przedstawionych w przedmiocie zamówienia wydanej przez właściwy organ w zakresie transportu, zbierania, przetwarzania odpadów (unieszkodliwiania, odzysku w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2019r. poz. 701 z późniejszymi zmianami).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach

 • Dodano: 2017-01-13