Przetargi.pl
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:Dostawę zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora krótkoogniskowego, ekranu elektrycznego, switcha, szafy wiszącej typu rack dla Zespołu Szkół Nr 2 w Płońsku

Powiat Płoński ogłasza przetarg

 • Adres: 09-100 Płońsk, ul. Płocka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 023 6627764(66) , fax. 236 623 816
 • Data zamieszczenia: 2019-10-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Płoński
  ul. Płocka 39
  09-100 Płońsk, woj. mazowieckie
  tel. 023 6627764(66), fax. 236 623 816
  REGON: 13037771200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-plonski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:Dostawę zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora krótkoogniskowego, ekranu elektrycznego, switcha, szafy wiszącej typu rack dla Zespołu Szkół Nr 2 w Płońsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora krótkoogniskowego, ekranu elektrycznego, switcha, szafy wiszącej typu rack dla Zespołu Szkół Nr 2 w Płońsku zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu pn. „Utworzenie nowej pracowni informatycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Płońsku, dofinansowanego w ramach Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 3 pn. Opis przedmiotu zamówienia, a także w załączniku nr 4 pn. Istotne Postanowienia Umowy. 2. Kody CPV: 30230000-0 Sprzęt związany z komputerami 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na cały zakres zamówienia 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5. Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 6. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda (zgodnie z art. 36b Ustawy) wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców o ile są znane. 7. Wymogi w zakresie przedmiotu zamówienia 1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zaoferował przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami Zamawiającego w SIWZ oraz załącznikach w szczególności Opisem przedmiotu zamówienia. 2) Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad technicznych i prawnych, nie był przedmiotem praw osób trzecich oraz pochodził z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. 3) Wykonawca składając ofertę oświadcza, że jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu oferowanego sprzętu i oprogramowania. 4) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z zamówionym sprzętem oryginalny komplet nośników z oprogramowaniem i sterownikami oraz karty gwarancyjne zawierające: typ i numer seryjny urządzenia oraz terminy gwarancji, jeśli producent wystawia takie karty. W przeciwnym przypadku gwarancję stanowi faktura końcowa i umowa zawarta w ramach niniejszego postępowania. 5) Wykonawca udzieli Zamawiającemu wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących działania dostarczonego sprzętu i funkcjonowania oprogramowania, tak aby administratorzy Zamawiającego byli w stanie administrować dostarczonym sprzętem i oprogramowaniem. 6) Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym w celu sprawnej i terminowej realizacji zamówienia oraz niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich trudnościach w realizacji przedmiotu zamówienia 7) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowy dobór licencji i oprogramowania zgodny z wymaganiami Zamawiającego i Opisem przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30230000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Razem z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 1) wypełniony formularz oferty cenowej (wg wzoru Załącznik Nr 1 do SIWZ) , 2) oświadczenia ( wg wzoru Załącznik Nr 2 do SIWZ), 3) niezbędne pełnomocnictwa-jeżeli zostały udzielone, 2. Ofertę wraz z oświadczeniami Wykonawca zobowiązany jest złożyć w oryginale. 3. Dokumenty, o których mowa w SIWZ inne niż oświadczenia Wykonawca zobowiązany jest złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 4. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art.86 ust.5 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wg wzoru załącznik Nr 5 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. oświadczenie składa każdy z nich.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach