Przetargi.pl
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę samochodu operacyjnego dla Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy

SZKOŁA PODOFICERSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BYDGOSZCZY ogłasza przetarg

 • Adres: 85-861 Bydgoszcz, ul. Glinki 86
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48 52 349 84 00 , fax. +48 52 375 30 77
 • Data zamieszczenia: 2023-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SZKOŁA PODOFICERSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BYDGOSZCZY
  ul. Glinki 86
  85-861 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. +48 52 349 84 00, fax. +48 52 375 30 77
  REGON: 090585370
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę samochodu operacyjnego dla Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu operacyjnego dla Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, ul. Glinki 86, 85-861 Bydgoszcz Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ SPT.2370.7.2023 1.2. Pojazd wraz z wyposażeniem dostarczony w ramach realizacji przedmiotu zamówienia musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż jak wskazano w załączniku nr 5 do SWZ, nie będący nigdy wcześniej przedmiotem badań, testów, wystaw, prezentacji ani ekspozycji, nienaprawiany, wolny od wad fizycznych i prawnych. Minimalny okres gwarancji musi wynosić 24 miesiące. 1.3. Pojazd musi zostać dostarczony do siedziby zamawiającego przy ul. Glinki 86 w Bydgoszczy własnym staraniem Wykonawcy na jego własny koszt i ryzyko do dnia 31.10.2023 r.1.4. Dostarczony pojazd musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta lub od producenta i posiadać stosowny pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Unii Europejskiej.1.5. Zamawiający, opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm europejskich oraz technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych dopuszcza rozwiązania równoważne do opisywanych- zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów ustawy Pzp. Obowiązek udowodnienia oferowanych rozwiązań spoczywa wyłącznie na Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach