Przetargi.pl
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na dostawę sprzętu i pomocy dydaktycznych do pracowni kształcenia zawodowego w ramach projektu „Staże zawodowe oknem na rynek pracy”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowany przez ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W BIAŁEJ RAWSKIEJ Działanie XI.3. Kształcenie zawodowe Numer projektu RPLD.11.03.01-10-0019/17

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 96230 Biała Rawska, 15 Grudnia
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 468 159 546 , fax. 468 159 546
 • Data zamieszczenia: 2018-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
  15 Grudnia 9
  96230 Biała Rawska, woj. łódzkie
  tel. 468 159 546, fax. 468 159 546
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zspbr.rawa-maz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na dostawę sprzętu i pomocy dydaktycznych do pracowni kształcenia zawodowego w ramach projektu „Staże zawodowe oknem na rynek pracy”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowany przez ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W BIAŁEJ RAWSKIEJ Działanie XI.3. Kształcenie zawodowe Numer projektu RPLD.11.03.01-10-0019/17
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego wyposażenia pracowni zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej w ramach projektu „Staże zawodowe oknem na rynek pracy”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej, Działanie XI.3. Kształcenie zawodowe.1) Część I „Dostawa pomocy dydaktycznych” 2) Część II „Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego ( TIK )”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający ustala wadium w wysokości 15 000,00 zł tylko dla części II „Dostawa Sprzętu komputerowego i multimedialnego ( TIK )” 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert na cały okres związania ofertą w jednej z następujących form: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu: należy wpłacić na rachunek bankowy 93 9291 0001 0000 0778 2000 0040 a w tytule wpłaty należy wpisać wadium na „Dostawa Sprzętu komputerowego i multimedialnego ( TIK )”. Wpłaty należy dokonać z zachowaniem należytej staranności, ponieważ za termin wniesienia przyjmuje się termin uznania kwoty na ww. rachunku bankowym; dokument, w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, potwierdzający dokonanie przelewu należy trwale dołączyć do oferty; 1) zostanie zwrócone na rachunek bankowy do zwrotu wadium wskazany w formularzu oferty, a gdy ten nie zostanie podany, na rachunek bankowy, z którego wadium wpłynęło do Zamawiającego; 2) zostanie zwrócone wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu na składanie ofert, niezwłocznie na jego wniosek. 4. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia: 1) powinien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty wadium, na pierwsze, pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium, powstałe na skutek okoliczności określonych w ustawie; 2) w przypadku wniesienia go przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powinien zawierać informację, że dotyczy on wszystkich wykonawców, a nie tylko tego, na którego dokument został wystawiony; 3) powinien zostać dołączony na stałe do oferty w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, a oryginał powinien być dołączony do oferty. 5. W przypadku wycofania oferty, która została już zabezpieczona wadium, wykonawca we wniosku, o którym mowa w pkt XI.7.2) powinien uwzględnić informacje niezbędne do zwrotu wadium, w szczególności numer rachunku bankowego (w przypadku wadium w pieniądzu) lub adresu, pod który należy zwrócić zabezpieczenie (w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełni warunek dotyczący kompetencji i uprawnień, o którym mowa w pkt V SIWZ jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia w zakresie dostaw sprzętu będącego przedmiotem zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 - formularz oferty Załącznik nr 3 – formularz cenowy Załącznik nr 4 – formularz wykazu wykonanych dostaw i usług Załącznik nr 6 – formularz oświadczenia wykonawcy Załącznik nr 7 – formularz oświadczenia wykonawcy Załącznik nr 8 – formularz wniosku o wycofanie oferty

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach