Przetargi.pl
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 5 548 000 euro na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych związanych z głęboką termomodernizacją budynku Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji B-17 Politechniki Łódzkiej – w formule „zaprojektuj i wybuduj” oraz wykonanie prac związanych z dostosowaniem dróg ewakuacyjnych do przepisów ppoż.

Politechnika Łódzka Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji ogłasza przetarg

 • Adres: 90-924 Łódź, Piotrkowska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. +48426313768 , fax. +48426313874
 • Data zamieszczenia: 2019-05-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Łódzka Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji
  Piotrkowska 266
  90-924 Łódź, woj. łódzkie
  tel. +48426313768, fax. +48426313874
  REGON: 00000158300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wziop.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 5 548 000 euro na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych związanych z głęboką termomodernizacją budynku Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji B-17 Politechniki Łódzkiej – w formule „zaprojektuj i wybuduj” oraz wykonanie prac związanych z dostosowaniem dróg ewakuacyjnych do przepisów ppoż.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: a) opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych związanych z głęboką termomodernizacją budynku Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji (B-17) Politechniki Łódzkiej, zlokalizowanego w Łodzi przy ulicy Wólczańskiej pod numerem 223, realizowane w ramach projektu „Głęboka termomodernizacja budynku Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji B-17 Politechniki Łódzkiej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, umowa o dofinansowanie UDA-RPLD.04.02.02-10-0071/17-00 - w formule „zaprojektuj i wybuduj” – zwanego dalej Projektem - zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy PZP . b) wykonanie prac związanych z dostosowaniem dróg ewakuacyjnych do przepisów ppoż. polegających na: przebudowie budynku Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji B-17 Politechniki Łódzkiej, zlokalizowanego w Łodzi przy ulicy Wólczańskiej pod numerem 223, wraz z budową instalacji wentylacji oraz przebudową instalacji elektrycznej w związku z dostosowaniem dróg ewakuacyjnych do przepisów ppoż. o oddymianiu. 4. Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego dotyczących realizacji przedmiotu umowy obejmującego prace projektowe i budowlane oraz prace związane z dostosowaniem dróg ewakuacyjnych do przepisów ppoż. określa załącznik nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający , zgodnie z art. 45 ustawy Pzp żąda wniesienia wadium w kwocie 112.000,00 zł (słownie: sto dwanaście tysięcy złotych 00/100 groszy). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Ustawy: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U z 2018 r., poz. 110). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PEKAO S.A. II Oddział w Łodzi nr 25 1240 3028 1111 0000 2822 2228, z dopiskiem: Wadium – opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych związanych z głęboką termomodernizacją budynku Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji B-17 Politechniki Łódzkiej – w formule „zaprojektuj i wybuduj” oraz wykonanie prac związanych z dostosowaniem dróg ewakuacyjnych do przepisów ppoż. (oznaczenie sprawy: ZP/01/2019/W9BAT).Oryginał lub kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 5. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 6. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Ustawy Wykonawca składa wraz z ofertą. 7. Z treści gwarancji/ poręczenia o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Ustawy winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp: tj. zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami: 1) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 2) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 45 ust. 6 Ustawy. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowa¬niem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium. 9. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 10. Oferta Wykonawcy, nie zabezpieczona wymaganym przez ustawę wadium lub zabezpieczona w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 7b) ustawy PZP. 11. W przypadku przesunięcia terminu składania ofert należy uwzględnić nowy termin ważności wadium. W przypadku przedłużenia terminu związania ofertą należy przedłużyć okres ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe należy wnieść nowe wadium na przedłużony okres związania ofertą. 12. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, w ofercie należy podać nazwę, adres banku oraz numer konta, na jakie zamawiający dokona zwrotu wadium. Jeżeli wykonawca złoży ofertę w kilku częściach, a jako dowód wniesienia wadium zostanie złożona jedna gwarancja (lub poręczenie) obejmująca kilka części, to Zamawiający zwróci wadium dopiero wówczas, gdy przesłanki do jego zwrotu zostaną spełnione we wszystkich tych częściach.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW – SKŁADANYCH WRAZ Z OFERTĄ: a) FORMULARZ OFERTOWY – załącznik nr 1 do SIWZ. b) Dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty wadium (forma dokumentu zgodna z zapisami Rozdziału XV). c) Pełnomocnictwo – jeżeli jest wymagane. d) Oryginał zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę – jeśli dotyczy. e) Oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia – aktualne na dzień składania ofert - według wzorów stanowiących Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ. Informacje zawarte ww. oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. e.1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia te składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. e.2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia o których mowa w punkcie 1.e). niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów. e.3) Zamawiający nie żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył oświadczenia o których mowa w rozdz. XIII. 1.e) niniejszej SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach