Przetargi.pl
Poprawa warunków komunikacji zbiorowej przez budowę i rozbudowę drogi Trestno - Blizanowice wraz z odwodnieniem i oświetleniem

Burmistrz Siechnic ogłasza przetarg

 • Adres: 55-011 Siechnice, ul. Jana Pawła II 12
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 391 91 01 , fax. 71 786 09 07
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Siechnic
  ul. Jana Pawła II 12 12
  55-011 Siechnice, woj. dolnośląskie
  tel. 71 391 91 01, fax. 71 786 09 07
  REGON: 93193512900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.siechnice.gmina.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Poprawa warunków komunikacji zbiorowej przez budowę i rozbudowę drogi Trestno - Blizanowice wraz z odwodnieniem i oświetleniem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej Poprawy warunków komunikacji zbiorowej i bezpieczeństwa przez budowę i rozbudowę drogi Trestno-Blizanowice wraz z odwodnieniem i oświetleniem wraz uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Inwestorem dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Siechnice ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice. 3.1. Stan istniejący:1)Obszar przewidziany pod inwestycję zlokalizowany jest w obrębie ewidencyjnym Blizanowice - Trestno, na działkach: nr 115, 124, 129/1 obręb Blizanowice - Trestno będących własnością Gminy Siechnice w trwałym zarządzie Burmistrza Siechnic oraz nr 126/5 obręb Blizanowice - Trestno będących własnością Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Instytutu Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy z Siedzibą w Krakowie. Zamawiający nie wyklucza lokalizacji projektowanych elementów na sąsiednich działkach nie będących własności inwestora. Podczas prac projektowych Wykonawca wspólnie z Zamawiającym podejmie decyzję o położeniu obiektu. Droga Trestno-Blizanowice sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako dr, kategoria drogi - gminna. Na całym odcinku droga posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości ok. 3,5m wyposażoną w mijanki. Przez miejscowość Blizanowice przy zabudowaniach droga posiada nawierzchnię z kostki brukowej o szerokości ok. 3,5m.2)Obszar inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru (uchwała nr XXIII/192/04 z dnia 28 października 2004r.). Zgodnie z zapisami mpzp droga Trestno-Blizanowice poza terenem zabudowy winna posiadać funkcję lokalną, szerokość w istniejących liniach rozgraniczających nie mniej niż 15m Na terenie zabudowy Blizanowice droga powinna posiadać funkcje ciągu pieszo jezdnego. Za zgodne z planem uznaje się lokalizację w liniach rozgraniczających ciągów sieci uzbrojenia technicznego. Za miejscowością Blizanowice w kierunku Siechnic droga winna posiadać funkcję dojazdową szerokość ulicy w liniach rozgraniczających min. 10m. Na podanym obszarze inwestycji zlokalizowane jest istniejące uzbrojenie terenu w postaci energetycznej linii napowietrznej, wodociągu i kabli energetycznych. 3.2. Założenia programowe.1.Podstawowym celem zamówienia jest uzyskanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej wraz decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla potrzeb poprawy warunków komunikacji zbiorowej oraz bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz przeprowadzenia procedury przetargowej na wybór Wykonawcy robót oraz realizacji robót, budowy i rozbudowy drogi Trestno - Blizanowice w zakresie: 1.1. rozbudowy drogi do szerokości jezdni 6m z możliwością lokalnych zwężeń wraz z remontem nawierzchni oraz przebudową pętli autobusowej w Blizanowicach, 1.2. przebudowy i budowy odwodnienia wraz z przepustami, 1.3. budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Blizanowice,1.4. budowy zjazdów, 1.5. odtworzenie istniejącego wyposażenia drogi 2.Zakres zamówienia obejmuje:2.1. Zadanie 1 2.1.1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz przeprowadzenia procedury przetargowej wyboru wykonawcy robót i realizacji robót, w celu poprawy warunków poruszania się pieszych i pojazdów oraz doposażenie dróg w infrastrukturę techniczną w zakresie: a) rozbudowy istniejącej drogi Trestno - Blizanowice, do szerokości jezdni 6m: budowa nowej konstrukcji jezdni wraz remontem nawierzchni istniejącej w postaci ułożenia nowej masy bitumicznej na całej jej długości, b) przebudowa pętli autobusowej wraz z budową peronu oraz odnową nawierzchni jezdni, c) rozbudowa drogi w miejscowości Blizanowice wraz z budową jednostronnego chodnika, d) budowy odwodnienia w miejscowości Blizanowice w postaci kanalizacji deszczowej, e) budowy i przebudowy systemu odwodnienia w postaci projektu nowych i odtworzenia istniejących rowów na pozostałej jej części, f) przebudowy i budowy zjazdów na posesje, g) budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Blizanowice.Zakres opracowania pokazany jest na załączniku A. 2.1.2. W zakresie opracowania dokumentacji projektowej należy uwzględnić: a) inwentaryzację zieleni, b) wycinkę drzew i krzewów kolidujących z przebudową drogi, c) rozwiązania wszelkich kolizji z infrastrukturą, d) oznakowanie pionowe i poziome chodników, drogi, przejść dla pieszych, e) organizację ruchu zastępczego, f) operat wodno prawny, g) organizację ruchu docelowego. Uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii, decyzji i zatwierdzeń przewidzianych dla uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 2.2. Zadanie 2: Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych, zgodnie z dokumentacją projektową, o której mowa w zadaniu 1. 2.2.1.Zakres nadzoru autorskiego będzie obejmował w szczególności: a) stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji robót z projektem, b) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, a także ewentualne uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej, c) czuwanie, by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu zagospodarowania terenu, wymagającej zamiennego pozwolenia na budowę, d) uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą robót możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych, e) na wezwanie Zamawiającego - udział w komisjach i naradach technicznych, organizowanych przez Zamawiającego, uczestnictwo w odbiorach robót zanikających oraz w odbiorze końcowym budowy, próbach instalacji itp., f) kontrolę zgodności realizacji robót z dokumentacją, g) rozwiązywanie zagadnień i problemów nieprzewidzianych dokumentacją projektową, h) projektant główny i projektanci branżowi zobowiązani są sprawować nadzór autorski osobiście. 2.2.2. Przewiduje się 10 pobytów na budowie. 2.2.3. W kosztach nadzoru autorskiego należy uwzględnić koszty dojazdu, delegacji, itp. 3.3. Szczegółowe dane oraz szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zadania zawiera Złącznik nr 1 A stanowiący integralną część niniejszej siwz. 3.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 710000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.siechnice.gmiona.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach