Przetargi.pl
Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej w zakresie edukacji informatycznej, językowej i matematycznej w szkołach podstawowych w Morągu

Gmina Morąg ogłasza przetarg

 • Adres: 14300 Morąg, ul. 11 Listopada
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 757 22 31 w.17 , fax. 89 757 21 20
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Morąg
  ul. 11 Listopada 9
  14300 Morąg, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 757 22 31 w.17, fax. 89 757 21 20
  REGON: 51074358000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.morag.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej w zakresie edukacji informatycznej, językowej i matematycznej w szkołach podstawowych w Morągu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Temat: "Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej w zakresie edukacji informatycznej, językowej i matematycznej w szkołach podstawowych w Morągu”, znak: OK.271.1b.2018. Działy: 1) Dostawa wyposażenia wraz z montażem do pracowni informatycznej w SP Nr 2 w Morągu (25 stanowisk). 2) Dostawa wyposażenia wraz z montażem do pracowni informatycznej w SP Nr 3 w Morągu (25 stanowisk). 3) Dostawa wyposażenia wraz z montażem do pracowni informatycznej w SP Nr 4 w Morągu (14 stanowisk). 4) Dostawa wyposażenia wraz z montażem do pracowni językowej w SP Nr 1 w Morągu. 5) Dostawa wyposażenia pracowni matematycznej w SP Nr 4 w Morągu. 2. Zakres zamówienia obejmuje dostawę wyposażenia do pracowni informatycznych, tj.: 2.1. Dostawa wyposażenia wraz z montażem do pracowni informatycznej w SP Nr 2 w Morągu (25 stanowisk), nazwa sprzętu, ilość: 1. Serwer - 1 kpl + UPS 1 szt. + oprogramowanie serwerowe 1 szt. 2. Terminal - 25 kpl. na które składają się: 24 kpl. (terminal + klawiatura, mysz, słuchawki) oraz 1 kpl. (terminal + jednostka AIO, klawiatura, mysz, słuchawki oraz oprogramowanie antywirusowe oraz wyposażenie dodatkowe pracowni dla ucznia niepełnosprawnego). 3. Monitor - 25 szt. 4. Oprogramowanie do zarządzania pracownią komputerową - 1 kpl. 5. Oprogramowanie biurowe na 25 stanowisk - 1 kpl. 6. Elementy sieciowe (przełącznik) - 2 szt. 7. Okablowanie sieciowe - 1 kpl. 8. Okablowanie elektryczne - 1 kpl. 9. Biurko uczniowskie - 24 szt. 10. Krzesło uczniowskie regulowane - 24 szt. 11. Rolety okienne - 6 szt. 12. Drzwi antywłamaniowe - 1 szt. 2.2. Dostawa wyposażenia wraz z montażem do pracowni informatycznej w SP Nr 3 w Morągu (25 stanowisk), nazwa sprzętu, ilość: 1. Serwer - 1 kpl. + licencja dostępowa do serwerowego systemu operacyjnego - 1 kpl. 2. Terminal dostępowy - 25 kpl. na które składają się: 24 kpl. (terminal + klawiatura, mysz, słuchawki) oraz 1 kpl. (terminal + jednostka AIO, klawiatura, mysz, słuchawki + oprogramowanie antywirusowe + wyposażenie dodatkowe pracowni dla ucznia niepełnosprawnego). 3. Monitor uczniowski - 25 szt. 4. Oprogramowanie do zarządzania pracownią komputerową - 1 kpl. 5. Przełącznik sieciowy - 2 szt. 6. Monitor interaktywny - 1 szt. 7. Okablowanie pracowni - 1 kpl. 2.3. Dostawa wyposażenia wraz z montażem do pracowni informatycznej w SP Nr 4 w Morągu (14 stanowisk), nazwa sprzętu, ilość: 1. Serwer z UPS - 1 kpl. + oprogramowanie do serwerowego systemu operacyjnego - 1 szt. 2. Urządzenia dostępowe typu terminalowego - 14 kpl. na które składają się: 13 kpl. (terminal + klawiatura, mysz, słuchawki) oraz 1 kpl. (terminal + jednostka AIO, klawiatura, mysz, słuchawki + oprogramowanie antywirusowe + wyposażenie dodatkowe pracowni dla ucznia niepełnosprawnego). 3. Monitor uczniowski - 14 szt. 4. Oprogramowanie do zarządzania pracownią komputerową - 1 kpl. 5. Oprogramowanie biurowe (14 stanowisk), oprogramowanie antywirusowe (1 szt.) - 1 kpl. 6. Zestaw interaktywny (tablica, projektor, zestaw głośników) - 1 kpl. 7. Okablowanie pracowni z elementami sieciowymi (z adaptacją istniejącej sieci) tj. przełączniki sieciowe (2 szt.) - 1 kpl. 2.4. Dostawa wyposażenia wraz z montażem do pracowni językowej w SP Nr 1 w Morągu, nazwa sprzętu, ilość: 1. Słuchawki z mikrofonem pojemnościowym - 25 szt. 2. Centralna jednostka systemu - cyfrowa regulacja siły głosu z mikrofonów oraz ze źródeł dźwięku, cyfrowa indywidualna regulacja głośności dla każdego ucznia z poziomu programu + komputer - 1 kpl. 3. Panel przyłączeniowy uczniowski - 24 szt. 4. Monitor dotykowy 4K LED nie mniej niż 21” - 1 szt. 5. Program do zarządzania klasopracownią z komputera i tabletu - 1 szt. 6. Oprogramowania do cyfrowego nagrywania rozmów uczniów - magnetofon cyfrowy - 1 szt. 7. Okablowanie systemowe - 24 szt. 8. Zintegrowany wzmacniacz stereo 2 x 45W z regulacją siły głosu - 1 szt. 9. Głośnik do zabudowy w biurku - 1 szt. 10. Stolik uczniowski 2 osobowy (piła,fala) - 12 szt. 11. Biurko nauczycielskie z szafką na komputer, szafka na dokumenty - 1 szt. 12. Regulowane krzesło szkolne - 24 szt. 13. Ergonomiczne krzesło nauczyciela - 1 szt. 14. Regał – szafa - 1 szt. 15. Tablica dotykowa ceramiczna 84 cali - 1 szt. 16. Projektor z uchwytem - 1 kpl. 17. Kabel HDMI - 1 szt. 18. Okablowanie dodatkowe - 1 kpl. 2.5.Dostawa wyposażenia pracowni matematycznej w SP Nr 4 w Morągu, nazwa sprzętu, ilość: 1. Prostokątny układ współrzędnych - magnetyczny - 1 szt. 2. Komplet przyborów geometrycznych z tablicą - magnetyczny - 1 kpl. 3. Przyrząd do demonstracji powstawania brył obrotowych - 1 kpl. 4. Wielkie bryły szkieletowe (7 sztuk) - 1 kpl. 5. Bryły porównawcze 10 cm (17 brył) - 1 kpl. 6. Bryły szkieletowe - zestaw do budowy - 1 kpl. 7. Bryły obrotowe (zestaw 6 sztuk) - 1 kpl. 8. Bloczki do nauki o ułamkach - ułamki - 1 kpl. 9. Zestaw interaktywny: tablica interaktywna + projektor + uchwyt ścienny + kabel - 1 kpl. 10. Komputer przenośny typu laptop - 1 szt. 11. Waga z dwoma rodzajami odważników i szalek - 2 kpl. 12. Waga szkolna metalowa 2 kg - 4 kpl. 13. Zestaw 6 brył do porównywania objętości - 2 kpl. 14. Zestaw litr do porównywania objętości - 2 kpl. 15. Domino - zegary analogowe i cyfrowe - 2 kpl. 16. Tangramy z tworzywa - 1 kpl. 17. Ułamkowe listwy - magnetyczne - dziesiętne i procenty - 1 kpl. 18. Kalkulator ułamkowy - 2 szt. 19. Bingo ułamkowe - poziom 1 - zestaw klasowy - 1 kpl. 20. Domino ułamkowe obrazkowe - koła - 1 szt. 21. Domino ułamkowe arytmetyczne - dodawanie - 1 szt. 22. Domino ułamkowe arytmetyczne - odejmowanie - 1 szt. 23. Domino ułamkowe arytmetyczne - mnożenie - 1 szt. 24. Domino - działania na ułamkach dziesiętnych - 1 szt. 25. Oś liczbowa z rozwinięciem setnych/tysięcznych - 1 szt. W zakres dostawy wchodzi dodatkowo (dotyczy całości): 2.6. Oferta Wykonawcy musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia, w tym również dostosowanie infrastruktury sieciowej i zasilającej, zapewnienie serwisu w okresie gwarancji dla sprzętu, które wymaga serwisowania oraz wszelkie materiały niezbędne do jego realizacji a nieujęte takie jak: (przewody, kołki montażowe, korytka kablowe) oraz koszty związane z dostarczeniem przedmiotu zamówienia, jego rozładunkiem i montażem (w tym zainwentaryzowaniem szaf rack) oraz uruchomieniem urządzeń w miejscu docelowego montażu, tj. w pomieszczeniach morąskich szkół podstawowych w tym również pełną konfigurację serwerów, urządzeń terminalowych i jednostek komputerowych wraz z instalacją niezbędnego oprogramowania do prawidłowej pracy stanowisk pracy wraz z utworzeniem kont użytkownikom oraz ich uprawnień oraz przynajmniej jednym godzinnym szkoleniem na miejscu obejmującym zagadnienie związane z pracą związaną z systemem terminalowym dla administratora i użytkowników w danej szkole. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (opis i ilości sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzeń peryferyjnych, mebli i innych w tym minimalne parametry jakie musi spełniać oferowany asortyment) zawarty jest w załączniku nr 4 do SIWZ, który stanowi integralną część niniejszego SIWZ oraz stanowi załącznik nr 2 do wzoru projektu umowy. 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Przez równoważny należy rozumieć sprzęt o parametrach, jakości wykonania, technologii wykonania nie gorszych niż w opisie przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (np. przedstawić porównanie parametrów technicznych asortymentu wymaganego przez Zamawiającego z parametrami oferowanego asortymentu itp.). 4.1. Zamawiający informuje, że Wykonawca, który złoży rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opisał za pomocą parametrów technicznych i jakościowych rozwiązania, które oferuje Zamawiającemu jako równoważne do opisanych przez Zamawiającego. Wymagane informacje należy podać w formularzu ofertowym stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ. 4.2. Zaoferowany asortyment powinien spełniać minimalne wymagania Zamawiającego określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ lub posiadać lepsze parametry. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał w SIWZ jakikolwiek znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, lub opisał przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje te produkty lub usługi, normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. 4.3. Zamawiający poprzez pojęcie „równoważny” rozumie tyle, co mający równą wartość, równe znaczenie. Oznacza to, że produkt lub rozwiązanie techniczne opisane przez Zamawiającego nie musi mieć cech identyczności, nie muszą one być takie same. Wykazanie równoważności nie polega na dowodzeniu, że zaoferowany produkt jest lepszy, czy że nie jest gorszy niż ten, którego wymaga Zamawiający, ale że umożliwia uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. 4.4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opisując rozwiązania, które oferuje jako równoważne do opisanych i wymienionych przez Zamawiającego w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ zakresie wszystkich parametrów, wskazał producenta, model, opis i parametry oferowanego produktu w Formularzu ofertowym stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ. 4.5. Zamawiający oceniając, czy podane przez Wykonawcę rozwiązania są równoważne będzie porównywał parametry techniczne opisane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego i wskazane Formularzu ofertowym przez Wykonawcę. 5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 6. Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub między dalszymi Podwykonawcami. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia podwykonawcy lub podwykonawcom wykonania zamówienia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. 2) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców- podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. 3) Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) reprezentującą wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach