Przetargi.pl
„Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na terenie powiatu węgrowskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 4248W Cierpięta – Grębków – Wyszków oraz 4249W Wierzbno – Grębków – Kopcie na terenie miejscowości Grębków”

Starostwo Powiatowe w Węgrowie ogłasza przetarg

 • Adres: 07100 Węgrów, ul. Przemysłowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 257 922 617 , fax. 25 7922617 w. 145
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Węgrowie
  ul. Przemysłowa 5
  07100 Węgrów, woj. mazowieckie
  tel. 257 922 617, fax. 25 7922617 w. 145
  REGON: 71158666200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na terenie powiatu węgrowskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 4248W Cierpięta – Grębków – Wyszków oraz 4249W Wierzbno – Grębków – Kopcie na terenie miejscowości Grębków”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na terenie powiatu węgrowskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 4248W Cierpięta – Grębków – Wyszków oraz 4249W Wierzbno – Grębków – Kopcie na terenie miejscowości Grębków”. W ramach inwestycji wykonana zostanie przebudowa dróg powiatowych nr 4248W Cierpięta - Grębków – Wyszków (km 3+708.70 ÷ km 4+281.09, km 4+344.30 ÷ km 5+300.00) oraz nr 4249W Wierzbno - Grębków - Kopcie (km 4+580.00 ÷ km 4+830.00, km 5+700.00 ÷ 5+930.00) na terenie miejscowości Grębków o łącznej długości 2 008.09 m. Początek przebudowywanego odcinka znajduje się w miejscowości Grębków w okolicach mostu w km 3+708.70, natomiast koniec umiejscowiono na zakończeniu terenu zabudowanego m. Grębków w km 5+300.00. Z opracowania wyłączone jest skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 697. W zakres opracowania wchodzi droga powiatowa nr 4249W (włączenia do drogi nr 4248W w m. Grębków). Długość łączna odcinków przewidzianych do przebudowy wynosi 2 008.09 m. W ramach inwestycji wykonane zostaną: jezdnia z betonu asfaltowego szerokości 6.0 m (w m. Grębków 7.0 m), pobocza z pospółki żwirowej szerokości 1.0 m oraz jednostronny lub obustronny chodnik szerokości 2.0 m ÷ 3.0 m, a także z zjazdy z betonowej kostki brukowej (zjazdy na posesje zabudowane) lub z mieszanki kruszywa niezwiązanego (zjazdy na posesje niezabudowane). Ponadto na przebudowanym odcinku wykonane zostanie oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp (1588,00 m), ustawione zostaną balustrady typu U-11 (66,00 m), a także wykonane zostanie oznakowanie pionowe (77 znaków) oraz poziome (455,18 m2). Wszystkie drzewa przewidziane do wycinki znajdują się w pasie drogowym i stanowią własność Zamawiającego. W zakresie obowiązków Wykonawcy znajduje się wycinka drzew z karczowaniem pni i uprzątnięcie terenu, a także transport pozyskanego drewna w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie powiatu węgrowskiego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: -Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). -Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r., poz. 359). -Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy zamawiającego: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Węgrowie nr rachunku 02 9236 0008 0000 0198 2000 0150 Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu. -Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. -W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwotę gwarancji, c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia - do dnia", d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Wierzytelność z tytułu niniejszej gwarancji nie może być przedmiotem przelewu na rzecz osoby trzeciej. -W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). -Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach