Przetargi.pl
Poprawa połączenia południowej części Województwa Opolskiego z autostradą A4. Zadanie 7: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Bierawa – Korzonek w km 7+500-10+220

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45231 Opole, ul. Oleska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 591 800 , fax. 774 581 352
 • Data zamieszczenia: 2019-01-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  ul. Oleska 127
  45231 Opole, woj. opolskie
  tel. 774 591 800, fax. 774 581 352
  REGON: 12652800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdw.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Poprawa połączenia południowej części Województwa Opolskiego z autostradą A4. Zadanie 7: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Bierawa – Korzonek w km 7+500-10+220
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Poprawa połączenia południowej części Województwa Opolskiego z autostradą A4. Zadanie 7: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Bierawa – Korzonek w km 7+500-10+220” zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, 45112000-5 – Roboty w zakresie usuwania gleby, 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych, 45232000-2 – Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli, 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Bierawa – Korzonek w km 7+500 – 10+220. Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmie swym zakresem: - Rozbudowę drogi wojewódzkiej na długości ok. 2,72 km, zgodnie z zał. mapowym - od km 7+500 do km 10+220, klasa techniczna drogi G, nośność nawierzchni – 115 kN/oś, - Budowę ciągu pieszo-rowerowego, - Budowa chodników, - Budowę i przebudowę zatok autobusowych, - Budowę poboczy gruntowych o szerokości 1,25 m, - Przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi, - Dowiązanie do istniejącego przejazdu kolejowego, - Przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych, - Odwodnienie drogi poprzez: kompleksową budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej – w miejscach tego wymagających, renowację i odbudowę rowów przydrożnych oraz zapewnienie odwodnienia terenów przyległych, - Przebudowę i budowę przepustów pod zjazdami, - Przebudowę ewentualnych urządzeń nie związanych z gospodarką drogową (np. sieć telekomunikacyjna, elektroenergetyczna itp.), - Urządzenie zieleni w tym ewentualna wycinka drzew i krzewów znajdujących się w pasie drogi. - Budowę elementów bezpieczeństwa ruchu jak np. bariery ochronne, tablice kierujące, kocie oczka, płyty integracyjne (przy przejściach dla pieszych), obniżenie krawężników w zakresie przejść dla pieszych, oświetlenie przejść dla pieszych oraz oświetlenie uliczne, montaż elementów odblaskowych na jezdni („kocie oczka”) itp. - Montaż monitoringu (kamera IP) wraz z pomiarem temperatury wilgotności i ciśnienia atmosferycznego - dostosowanie projektowanych obiektów budowlanych do korzystania przez osoby niepełnosprawne, - przebudowę urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową. Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarze robót. Wykonawca powinien dokonać wyceny wszystkich robót objętych zadaniem (w tym dotyczących konstrukcji drogi) w oparciu o pozycje kosztorysowe podane w przedmiarach robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca, na zasadach określonych w pkt 16 SIWZ zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 PLN. Wykonawca składa wraz z ofertą za pośrednictwem Platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl lub poprzez profil nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole zgodnie z zasadami określonymi w sekcji IV.6.6) punkt XI oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli wadium wnoszone jest winnej formie niż pieniądz w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy, zamawiający odstępuje od określenia warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określone zostały w pkt. 5 SIWZ. 1. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca: a) nie podlega wykluczeniu, b) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Oświadczenie, o którym mowa w punkcie 1 (w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym europejskim dokumentem zamówienia” lub „JEDZ”), wykonawca zobowiązany jest przesłać zamawiającemu w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami określonymi w sekcji IV.6.6) punkt XI. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia eESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego. Jednolity europejski dokument zamówienia przygotowany wstępnie przez zamawiającego dla przedmiotowego postępowania (w formacie xml – do zaimportowania w serwisie eESPD) jest dostępny (wraz z instrukcją wypełniania na załącznikach nr 4 i 4a do SIWZ) na stronie internetowej zamawiającego w miejscu zamieszczenia SIWZ stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. UWAGA: Wykonawca może ograniczyć się do złożenia w sekcji α w części IV Kryteria kwalifikacji formularza JEDZ ogólnego oświadczenia o spełnieniu wszystkich kryteriów kwalifikacji w postępowaniu. Ogólne oświadczenie składane przez wykonawcę o spełnieniu wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji spełnia wymogi oświadczenia wykonawcy o wstępnym potwierdzeniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 25a ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje zamawiającemu za pośrednictwem Platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl lub poprzez profil nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 punkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 4. Wraz z formularzem oferty sporządzonym w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (na załączniku nr 1 do SIWZ), za pośrednictwem Platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl lub poprzez profil nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole zgodnie z zasadami określonymi w sekcji IV.6.6) punkt XI, powinny być złożone: 1) kosztorys ofertowy w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym – na załączniku nr 2a do SIWZ, 2) JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 2a) wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów. Oświadczenia podmiotów na których zasoby powołuje się wykonawca w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych składane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia muszą mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdy z tych podmiotów zgodnie z zasadami określonymi w sekcji IV.6.6) punkcie XI, 2b) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument JEDZ składa każdy z nich zgodnie z zasadami określonymi w sekcji IV.6.6) punkcie XI. 3) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo winno być sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 4) pisemne zobowiązania innych podmiotów, o których mowa w sekcji IV.6.6) punkt II podpunkt 2 należy złożyć wraz z ofertą w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym – wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do SIWZ, 5) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach