Przetargi.pl
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych

STALOWOWOLSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH ogłasza przetarg

 • Adres: 37-450 Stalowa Wola, Al. Jana Pawła II
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. +48508082032, +48506656760
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: STALOWOWOLSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
  Al. Jana Pawła II 25A
  37-450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie
  tel. +48508082032, +48506656760
  REGON: 384503002
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.stalowawola.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-1657

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji projektu "Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych" obejmującego : etap I - Budowa toru rolkarskiego i pumptracku w ramach zadania dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej etap II - Zagospodarowanie terenu położonego w korytarzu ekologicznym rzeki San w ramach zadania dofinansowanego ze środków PO IiŚ 2014-2020 Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego etap III - Wykonanie ciągów komunikacyjnych prowadzących do nowotworzonych terenów zielonych w ramach zadania finansowanego ze środków własnych Zamawiającego 2) Zasadniczy zakres robót obejmuje: 1. Roboty rozbiórkowe, demontażowe, porządkowe 2. Wycinka drzew wraz z usunięciem systemu korzeniowego 3. Wykonanie prac arborystycznych 4. Oczyszczenie terenu z zakrzewień 5. Prace agrotechniczne 6. Wykonanie niwelacji terenu 7. Budowa elementów zagospodarowania terenu: - Budowę ścieżek pieszych oraz pieszo-rowerowych z nawierzchni żwirowej i asfaltowej; - Budowa ciągu komunikacyjnego o nawierzchni asfaltowej do obsługi sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; - Wykonanie stawów wodnych; - Budowę kładki i pomostów drewnianych nad stawami wodnymi; - Budowę toru rolkarskiego o nawierzchni asfaltowej barwionej żywicą w kolorze niebieskim; - Budowę „pumptracka” – rowerowego placu zabaw o nawierzchni asfaltowej wraz z wyposażeniem; - Budowa widowni ( punktu widokowego na kompleks sportowy ) w zboczu skarpy; - Budowa schodów i pochylni dla niepełnosprawnych; - Budowa oświetlenia zewnętrznego parkowego; - Wykonanie sieci monitoringu; - Wyznaczenie ścieżki edukacyjnej wraz z montażem urządzeń towarzyszących; - Budowę projektowanych oraz montaż gotowych elementów drobnej formy architektonicznej (dalej: DFA) tj: ławek, koszy na śmieci, wieży dla jerzyków, elementów uzupełniających takich jak pulpity, tablice i tabliczki informacyjne; - Wykonanie trawników siewem wraz z niwelacją terenu; - Wykonanie łąk kwietnych wraz z zabiegami agrotechnicznymi; - Wykonanie nasadzeń róż, różnych gatunków i odmian – utworzenie „ogrodu róż polskich”; - Wykonanie nasadzeń bylin i roślin wodno-błotnych i bagiennych; - Wykonanie nasadzeń z drzew i krzewów. 3) Przedmiot zamówienia jest szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 4) Wykonawcy przy obliczaniu ceny ofertowej winni zastosować stawkę VAT odpowiadającą poszczególnym elementom przedmiotu zamówienia, tj. - stawkę VAT 8% do robót związanych z zielenią wyszczególnione : 1. w przedmiarze robót ETAP II obejmujące pozycje nr 14 – 36 i nr 178 – 242 zawarte w Element 2 – „Karczowanie selektywne ze zwartych zadrzewień”, Element 3 – „Wycinka i karczowanie drzew i krzewów”, Element 13 – „Zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów ( prace arborystyczne )”, Element 14 – „Nasadzenia drzew, bylin i krzewów oraz wykonanie trawników i łąk kwietnych”. 2. w przedmiarze robót ETAP III obejmujące pozycje nr 1 – 11 i nr 26 – 45 zawarte w Element 1 – „Wycinka i karczowanie drzew i krzewów”, Element 3 – „Zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów ( prace arborystyczne )” - stawkę VAT 23% do wszystkich pozostałych robót wyszczególnione : 1. w przedmiarze robót ETAP I obejmujące pozycje nr 1 – 15 zawarte w Element – „Tor rolkarski” oraz pozycje nr 1 i nr 2.1 – 2.18 zawarte w Element – „Pumptrack”. 2. w przedmiarze robót ETAP II obejmujące pozycje nr 1 – 13, nr 37 – 177, i nr 243 – 266 zawarte w Element 1 – „Roboty rozbiórkowe”, Element 4 – „Ciąg komunikacyjny do obsługi sieci i urządzeń infrastruktury technicznej”, Element 5 – „Ścieżka edukacyjna”, Element 6 – „Ścieżki dla pieszych”, Element 7 – „Schody z pochylnią”, Element 8 – „Trybuny”, Element 9 – „Podesty pod ławki”, Element 10 – „Kształtowanie terenu (stawy wodne)”, Element 11 – „Kładka stalowo-drewniana”, Element 12 – „Pomosty drewniane”, Element 15 – „Wieża dla jerzyków”, Element 16 – „Mała architektura”, oraz w przedmiarze robót „Budowa oświetlenia i monitoringu” obejmująca wszystkie pozycje zawarte w Elementach 1 – 7. 3. w przedmiarze robót ETAP III obejmujących pozycje nr 12 – 25 i nr 46 zawarte w Element 2 – „Budowa ciągu komunikacyjnego do obsługi sieci i urządzeń infrastruktury technicznej”, Element 4 – „Mała architektura”. 5) Warunki dostępności dla osób niepełnosprawnych Teren projektuje się tak aby był dostępny dla osób niepełnosprawnych. Dla przedmiotowych potrzeb zaprojektowano łagodne spadki w ciągach komunikacyjnych, jak również przy schodach terenowych zaprojektowano pochylnię wyposażoną w balustrady, ponadto pozostałe obiekty ( pomosty drewniane i kładka ) również przystosowano dla osób niepełnosprawnych. 6) Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę i podwykonawców na podstawie umowy o pracę: Wykonawca lub podwykonawcy będą zobowiązani zatrudniać na umowę o pracę osoby odpowiedzialne za: a) budowę ścieżek pieszych i innych ciągów komunikacyjnych o nawierzchni żwirowej i asfaltowej; b) budowę obiektów sportowych i rekreacji ( pumptrack, tor rolkarski, widownia ) c) budowę stawów wodnych wraz z kładką i pomostami drewnianymi d) roboty ziemne prowadzone ręcznie; e) roboty ziemne prowadzone maszynami; f) wykonanie nasadzeń roślin i bylin wodnych g) wykonanie nasadzeń róż na skarpie h) wykonanie nasadzeń drzew i krzewów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112710-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) do dnia 22 lipca 2020 r., do godziny 10:00 w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 1843 z późn.zm.), tj.: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 poz. 110 t.j.). 2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 69 1020 4391 0000 6602 0196 0921 - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie z dopiskiem „Wadium – Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych”. 3. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć wraz z ofertą w oryginale w postaci elektronicznej. Gwarancja/poręczenie musi być podpisana przez przedstawiciela Gwaranta jeżeli wymagają tego przepisy. Wadium w formie poręczenia lub gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą, a beneficjentem takich dokumentów musi być Zamawiający – Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych Al. Jana Pawła II 25A, 37-450 Stalowa Wola. 4. Z treści gwarancji /poręczenia winno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu - Stalowowolskiemu Centrum Usług Wspólnych, na jego pierwsze żądanie, pełnej kwoty wadium we wszystkich okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp. 5. Dowód wniesienia wadium winien być załączony do oferty. 6. Zamawiający dokonuje zwrotu wniesionego przez wykonawców wadium w trybach i na zasadach określonych w art. 46 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki wyłącznie w formie elektronicznej wypełnione i podpisane przez wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym: 1) formularz ofertowy; 2) dowód wniesienia wadium; 3) kosztorys ofertowy (wykonany metodą szczegółową) – dokument nieobowiązkowy na etapie składania ofert; 2. Wraz z ofertą wykonawca winien przesłać wyłącznie w formie elektronicznej wypełnione i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym: 1) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). 2) oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu 3) oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia 4) zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach