Przetargi.pl
Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Szczepkowo oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raciąż.

GMINA RACIĄŻ ogłasza przetarg

 • Adres: 09-140 Raciąż, ul. Kilińskiego 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA RACIĄŻ
  ul. Kilińskiego 2
  09-140 Raciąż, woj. mazowieckie
  REGON: 130378048
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Szczepkowo oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raciąż.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1 - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Szczepkowo (zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj).Zakres zamówienia obejmuje:a) zadanie obejmuje rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Szczepkowo w formule zaprojektuj i wybuduj;b) zadanie obejmuje dwa etapy – płatność po wykonaniu każdego z etapów:-za wykonanie ETAP I – wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskanie pozwolenia na budowę;-za wykonanie ETAP II – wykonanie całości robót budowlanych objętych PFU.c) wykonawca w ramach zadania zobowiązany będzie do wykonania kompletnej dokumentacji budowlanej wraz z niezbędnymi opiniami, badaniami, warunkami technicznymi, pozwolenia, zgłoszeniami w celu uzyskania pozwolenia na budowę;d) po uzyskaniu pozwolenia na budowę wykonawca będzie zobowiązany do wykonania wszystkich robót zgodnie z PFU.Szczegółowe informacje zawarto w Dokumentacji technicznej dla Części 1.Część 2 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raciąż (zadanie realizowane w formule wybuduj).Zamówienie obejmuje:a) zadanie obejmuje budowę 6 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raciąż w trzech miejscowościach (Kodłutowo, Lipa, Szczepkowo);b) wykonawca w ramach zadania zobowiązany będzie do: wykonania robót budowlanych zgodnie z projektem stanowiącym załącznik do postępowania przetargowego; wytyczenie przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej; zapewnienie nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi, prowadzenia dziennika budowy; przekazania Zamawiającemu atestów i certyfikatów na wbudowane materiały potwierdzające ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa oraz dokumentacją projektową;c) płatność za wykonanie zadania po zakończeniu całości robót budowlanych i dokonaniu odbioru końcowego.Szczegółowe informacje zawarto w Dokumentacji technicznej dla Części 2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach