Przetargi.pl
Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Rymanów poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2007R Milcza – Besko oraz przebudowę drogi powiatowej nr 2008R Wróblik Królewski – Ladzin

Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 134 375 781 , fax. 134 375 715
 • Data zamieszczenia: 2019-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
  ul. Bieszczadzka 1
  38-400 Krosno, woj. podkarpackie
  tel. 134 375 781, fax. 134 375 715
  REGON: 37044051900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat.krosno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Rymanów poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2007R Milcza – Besko oraz przebudowę drogi powiatowej nr 2008R Wróblik Królewski – Ladzin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Rymanów poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2007R Milcza – Besko oraz przebudowę drogi powiatowej nr 2008R Wróblik Królewski – Ladzin Droga 1 – Przebudowa drogi powiatowej nr 2007R Milcza – Besko w km od 0 + 036 do 1 + 660 wraz z budową chodnika w miejscowości Milcza Zakres prac przewidzianej dla przedmiotowej inwestycji obejmuje: - przebudowę konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej wraz z poszerzeniem jezdni w km 0 + 036 do 0 + 800 oraz 0 + 845 – 1 + 660 o łącznej długości 1 579 mb, - budowę 2 – ch odcinków chodnika, w km 0 + 036 – 0 + 825 (lewa strona) oraz 1 + 050 – 1 + 660 (prawa strona) o łącznej długości 1 399, - przebudowę poboczy oraz odcinkowa budowa poboczy utwardzonych z linia krawędziową, - odtworzenie nawierzchni zjazdów do posesji, - odwodnienie korpusu drogowego, - oczyszczenie i wyprofilowanie rowów przydrożnych, - zabudowę rowów (odcinkowo), - budowa 2 – ch przejść dla pieszych ( w km 0 + 050 oraz 1 + 050). Droga 2 – Przebudowa drogi powiatowej nr 2008R Wróblik Królewski – Ladzin na odcinku od km 0 + 853,70 do km 2 + 296,15 w miejscowościach Wróblik Królewski – Ladzin Zakres prac przewidzianej dla przedmiotowej inwestycji obejmuje: - przebudowę konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej wraz z poszerzeniem w km 0 + 853,70 – 2 + 296,15 o długości 1442mb, - budowę peronów przystankowych – 2 szt, - budowę odcinków chodnika: w km od 1 + 421,40 do 1 + 729 i od 1 + 756,40 do 1 + 791,40 po lewej stronie oraz w km od 1 + 561,00 do 1 + 597,00 i od 2 + 267,65 do 2 + 287,65 po prawej stronie o łącznej długości 398,60 mb, - przebudowę poboczy z kruszywa, - przebudowę przepustu, - odtworzenie nawierzchni zjazdów do posesji, - odtworzenie i uzupełnienie korytek ściekowych, - odtworzenie i umocnienie skarp, - odtworzenie skarp nasypów i wykopów, - oczyszczenie i wyprofilowanie rowów przydrożnych, - zabudowę rowów (odcinkowo), - wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, - budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w km 1 + 563,85. Realizowany zakres robót wynika z dokumentacji technicznych i przedmiarów robót. Kategoria ruchu droga 2007R – KR3 droga 2008R – KR3 Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: Załącznik nr 6 do SIWZ Dokumentacje techniczne Załącznik nr 7 do SIWZ Przedmiary robót Załącznik nr 8 do SIWZ Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót Budowlanych Załącznik nr 9 do SIWZ Projekty stałej organizacji ruchu Przedstawione w projekcie budowlanym rozwiązania odpowiadają przeznaczeniu zamierzonemu przez zamawiającego w szczególności dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych. Tam, gdzie na rysunkach, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz w Przedmiarach robót, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Zamawiający na podstawie art. 29 ust 3 a ustawy Prawo Zamówień Publicznych wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917). Szczegółowy sposób dokumentowania osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań , o których mowa w art. 29 ust. 3a , oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia , których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy. Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia winny odpowiadać Polskim Normom przenoszącym europejskie normy lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 70 000,00 (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych) Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275). 2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Rymanowie nr konta: 29 8636 0005 2001 0004 8666 0006. 4. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie pok. 311 lub dołączyć do oferty. 6. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach