Przetargi.pl
„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Wierzbica poprzez przebudowę: ujęcia wody w Polanach, Zalesicach i oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią”

GMINA WIERZBICA ogłasza przetarg

 • Adres: 26-680 Wierzbica, ul. Kościuszki 73
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-06-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA WIERZBICA
  ul. Kościuszki 73
  26-680 Wierzbica, woj. mazowieckie
  REGON: 670224054
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wierzbica.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Wierzbica poprzez przebudowę: ujęcia wody w Polanach, Zalesicach i oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część nr 1 Przebudowa ujęcia wody w miejscowości Polany.Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, pozyskanie wszystkich niezbędnych decyzji a następnie wykonanie robot w ramach realizacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.Część nr 2 Przebudowa ujęcia wody w miejscowości Zalesice.Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, pozyskanie wszystkich niezbędnych decyzji a następnie wykonanie robot w ramach realizacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.Część nr 3 Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rzeczków wraz z przepompownią.Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, pozyskanie wszystkich niezbędnych decyzji a następnie wykonanie robót w ramach realizacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium w wysokościCzęść nr 1: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)Część nr 2: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)Część nr 3: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Zdolność techniczna lub zawodowa:W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych w zakresie:1) wykonanych robót.Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie załącznik nr 3 SWZ, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie Wykonawca wykonał:dla części nr 1 i 2:• minimum jedną robotę budowlaną zrealizowaną w systemie „zaprojektuji wybuduj” lub „wybuduj” polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub modernizacji ujęcia wody albo stacji uzdatniania wody albo stacji wodociągowej wody (hydroforni) zrealizowanej w ramach jednej umowy/kontraktu o wartości brutto nie mniejszej niż:dla części nr 1: 600 000,00 złdla części nr 2: 800 000,00 złdla części nr 3:• minimum jedną robotę budowlaną zrealizowaną w systemie „zaprojektuji wybuduj” lub „wybuduj” polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków zrealizowaną w ramach jednej umowy/kontraktu o wartości brutto nie mniejszej niż: 200 000,000 zł.UWAGA!Zamawiający nie wymaga składania innych podmiotowych środków dowodowych w zakresie opisanych warunków, ale Wykonawca będzie zobowiązany udowodnić na każdym etapie prowadzonego postępowania, że złożone oświadczenie odpowiada prawdzie, jeżeli Zamawiający poweźmie wątpliwości co do prawdziwości złożonego oświadczenia.2) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego.Dysponowania osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego.Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie złącznik nr 3 SWZ, że dysponuje n/w osobami:Dla części nr 1 i nr 2• Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania budowami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania budowami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadający doświadczenie zawodowe, jako kierownik budowy/robót na min. jednej inwestycji związanej z budową lub przebudową lub rozbudową lub modernizacją ujęcia wody albo stacji uzdatniania wody albo stacji wodociągowej wody (hydroforni) zrealizowanej w ramach jednej umowy/kontraktu o wartości brutto nie mniejszej niżdla części nr 1: 600 000,00 złdla części nr 2: 800 000,00 zł• Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w zależności od posiadanych uprawnień kierownika budowy.• Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania budowami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.Dla części nr 3• Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania budowami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.• Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania budowami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.UWAGA!Zamawiający nie wymaga składania innych podmiotowych środków dowodowych w zakresie opisanych warunków, ale Wykonawca będzie zobowiązany udowodnić na każdym etapie prowadzonego postępowania, że złożone oświadczenie odpowiada prawdzie, jeżeli Zamawiający poweźmie wątpliwości co do prawdziwości złożonego oświadczenia.Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego, który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2020 r. poz. 220) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-06-20

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach