Przetargi.pl
Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów Dostawa pojazdu specjalistycznego WUKO

Gmina Halinów reprezentowana przez Burmistrza Halinowa ogłasza przetarg

 • Adres: 05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 227 836 020, , fax. 227 836 107
 • Data zamieszczenia: 2020-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Halinów reprezentowana przez Burmistrza Halinowa
  ul. Spółdzielcza 1
  05-074 Halinów, woj. mazowieckie
  tel. 227 836 020, , fax. 227 836 107
  REGON: 13269172000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.halinow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów Dostawa pojazdu specjalistycznego WUKO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa pojazdu specjalistycznego WUKO wyprodukowanego nie wcześniej niż przed 1 stycznia 2020 r. Dopuszczalna masa całkowita 18 – 19 Mg, spełniający normy emisji spalin EURO 6, moc min. 320 KM zasilany paliwo Diesel, wraz z kompletnym wyposażeniem opisanym w części III SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 6.1 Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 10 000,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach