Przetargi.pl
„Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach" - etap I (budynek przy ul. Radoszowskiej 123 i budynek przy ul. Generała Józefa Bema 103a)

Miasto Rydułtowy ogłasza przetarg

 • Adres: 44-280 Rydułtowy, ul. Ofiar Terroru
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 324 537 411 , fax. 324 537 410
 • Data zamieszczenia: 2020-09-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Rydułtowy
  ul. Ofiar Terroru 36
  44-280 Rydułtowy, woj. śląskie
  tel. 324 537 411, fax. 324 537 410
  REGON: 27253611000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rydultowy.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach" - etap I (budynek przy ul. Radoszowskiej 123 i budynek przy ul. Generała Józefa Bema 103a)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie termomodernizacji dwóch budynków komunalnych zlokalizowanych w Rydułtowach przy ul. Generała Józefa Bema 103a oraz przy ul. Radoszowskiej 123. 2. Szczegółowy zakres robót określają: dokumentacje projektowe, w tym przedmiary robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 3. Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentami określonymi w ust. 2 oraz projektem umowy a także zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 4. Ilekroć w dokumentacji projektowej czy specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zostało wskazane pochodzenie, marka, znak towarowy, producent, dostawca materiałów lub wskazanie norm, o których mowa w art. 30 ustawy, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Jeżeli w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych opisujących przedmiot zamówienia znajduje się odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, co na gruncie powyższego zapisu oznacza, iż odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne".
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zgodnie z przepisem art. 45 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest wadium 1) dla zadania nr 1 w wysokości 3000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące 00/100). 2) dla zadania nr 2 w wysokości 2000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100). W przypadku gdy Wykonawca chce składać ofertę na obydwa zadania dopuszcza się wpłatę zsumowanych kwot lub przedstawienia „dokumentu gwarancyjnego” opiewającego na sumę kwot obydwu wadiów. Zasady i formy wnoszenia wadium określa szczegółowo SIWZ i ustawa Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz oferty – wg wzoru na załączniku nr 1a i /lub 1b do SIWZ w zależności od liczby zadań, na które Wykonawca składa ofertę, 2) zobowiązania podmiotów trzecich do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – dołączyć jeżeli Wykonawca zamierza spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia wykazać wykorzystując zasoby podmiotów trzecich, 3) udokumentowanie wniesienia wadium, 4) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, z którego wynika zakres, tj. określenie do jakich czynności uprawniony jest pełnomocnik – dołączyć, o ile dotyczy, 5) kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną w zależności od liczby zadań, na które Wykonawca składa ofertę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach