Przetargi.pl
Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz wraz z przebudową – wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku mieszkalnego przy ul. Kanałowej 24

Miejski Zarząd Budynków w Raciborzu ogłasza przetarg

 • Adres: 47-400 Racibórz, ul. Stefana Batorego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 324 152 916
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Budynków w Raciborzu
  ul. Stefana Batorego 8
  47-400 Racibórz, woj. śląskie
  tel. 324 152 916
  REGON: 27255370000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzbraciborz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz wraz z przebudową – wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku mieszkalnego przy ul. Kanałowej 24
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń w terenie oraz na budynku, pozyskanie map zasadniczych do celów projektowych oraz opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, w zakresie określonym w załączniku nr 5 do SIWZ. W ramach prawa opcji na odrębne, pisemne żądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie sprawować 1 - krotny nadzór autorski w ramach i zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, na zasadach określonych w § 9 wzoru umowy (załącznik nr 4 do SIWZ). W ramach prawa opcji na odrębne, pisemne żądanie Zamawiającego, Wykonawca wykona 1-krotną aktualizację kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami i audytem energetycznym, na zasadach określonych w § 10 wzoru umowy (załącznik nr 4). W ramach prawa opcji na odrębne, pisemne żądanie Zamawiającego, Wykonawca wykona 1-krotne dostosowanie audytów do warunków w konkursie, w którym bierze udział Zamawiający o dofinansowanie inwestycji, na zasadach określonych w § 10 wzoru umowy (załącznik nr 4). Uwzględnienie w projekcie wytycznych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dotyczących montażu budek lęgowych podczas termomodernizacji obiektów (załącznik nr 10). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 5 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 400 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach