Przetargi.pl
Poprawa efektywności energetycznej obiektów szpitalnych Centrum Reumatologii, w Ustroniu Sp. z o. o. oraz przebudowa budynku techniczno-administracyjnego – postępowanie VI.

Śląskie Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 43-450 Ustroń, ul. Szpitalna 11
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Śląskie Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Szpitalna 11
  43-450 Ustroń, woj. śląskie
  REGON: 243693791
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Poprawa efektywności energetycznej obiektów szpitalnych Centrum Reumatologii, w Ustroniu Sp. z o. o. oraz przebudowa budynku techniczno-administracyjnego – postępowanie VI.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku administracyjno-technicznego w ramach zadania: „Poprawa efektywności energetycznej obiektów szpitalnych Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o. o.” oraz wykonanie jego przebudowy- postępowanie VI.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w projekcie stanowiącym załączniki nr 1 do 7 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach