Przetargi.pl
Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego głównego ciągu komunikacyjnego Gminy Lipowa poprzez budowę chodnika dla pieszych w miejscowościach Lipowa i Twardorzeczka

Urząd Gminy w Lipowej ogłasza przetarg

 • Adres: 34-324 Lipowa, Lipowa 708
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Lipowej
  Lipowa 708 708
  34-324 Lipowa, woj. śląskie
 • Adres strony internetowej zamawiającego: uglipowa@tenit.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego głównego ciągu komunikacyjnego Gminy Lipowa poprzez budowę chodnika dla pieszych w miejscowościach Lipowa i Twardorzeczka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego głównego ciągu komunikacyjnego Gminy Lipowa poprzez budowę chodnika dla pieszych w miejscowościach Lipowa i Twardorzeczka wzdłuż dróg powiatowych 1405S, 1458S w zakresie budowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332221
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, zapoznali się z warunkami udziału w postępowaniu zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami i przyjęli je bez zastrzeżeń, w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu min. 3000 m2 nawierzchni z kostki brukowej, udzielą zamawiającemu 3 -letniej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie analizy formalno-prawnej i merytorycznej oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawców. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, zamawiający żąda następujących dokumentów: 1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - warunek aktualności spełniać będzie również dokument wystawiony z datą wcześniejszą, lecz odpowiednio potwierdzony przez organ wydający w wymaganym terminie. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast tego dokumentu składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tego dokumentu, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast tych dokumentów składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tego dokumentu, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 do 9 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wystawiona nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W celu potwierdzenia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów: 1. wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Należy wykazać co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu min. 3000 m2 nawierzchni z kostki brukowej. Przy wykazie robót (zał. Nr 4 do Specyfikacji) należy podać datę i miejsce ich wykonania oraz dokumenty (referencje) potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie. Z dokumentów tych winno jasno wynikać: wartość netto lub brutto, przedmiot robót oraz wielkość (powierzchnia) wykonanych robót. 2. wykaz osób (min. 6 osób - pracowników fizycznych), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności (zał. Nr 5 do Specyfikacji). WYMAGA SIĘ aby przynajmniej jedna osoba miała uprawnienia do kierowania robotami drogowymi. Należy dostarczyć potwierdzenie, że osoba ta posiada uprawnienia (decyzja o nadaniu uprawnień) oraz przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego (zaświadczenie właściwej izby samorządu). Pozostałe oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony Formularz ofertowy (zał. Nr 6 do Specyfikacji), 2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy (zał. Nr 7 do Specyfikacji), 3) podpisany projekt umowy (załącznik Nr 8 do Specyfikacji), 4) oświadczenie o zapoznaniu się z terenem oraz nie wnoszeniu zastrzeżeń co do jego ukształtowania (zał. Nr 9 do Specyfikacji), 5) w przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 6) sporządzone - w oparciu o przedmiary robót - kosztorysy ofertowe. 4. UWAGA!!! Dokumenty, o których mowa wyżej, należy przedłożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy - zgodnie z załączonym upoważnieniem. 5. W przypadku, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości, zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. 6. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę lub osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy - zgodnie z załączonym upoważnieniem. 7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenia wynikające z art. 22 (zał. 7 do SIWZ) muszą być złożone oddzielnie przez każdego z wykonawców składających ofertę wspólnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.ug-lipowa.com
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach