Przetargi.pl
„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1118W Smardzew – Siekluki na odcinku od km 5+780,45 do km 9+306,00 na długości 3525,55m”

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach ogłasza przetarg

 • Adres: 26800 Białobrzegi, ul. Kościelna
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 486 132 338 , fax. 486 132 338
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach
  ul. Kościelna 103
  26800 Białobrzegi, woj. mazowieckie
  tel. 486 132 338, fax. 486 132 338
  REGON: 67023082400000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1118W Smardzew – Siekluki na odcinku od km 5+780,45 do km 9+306,00 na długości 3525,55m”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „ Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1118W Smardzew – Siekluki na odcinku od km 5+780,45 do km 9+306,00 na długości 3 525,55m” Realizacja zadania obejmuje następujące roboty:1)Roboty przygotowawcze,2)Roboty ziemne,3)Odwodnienie korpusu drogowego,4)Podbudowy,5)Nawierzchnie,6)Roboty wykończeniowe 7)Urządzenia bezpieczeństwa ruchu,8)Elementy ulic.3. Prace towarzyszące, oraz roboty tymczasowe nie objęte dokumentacją projektową i przedmiarem robót konieczne do uwzględnienia:1)organizacja i zabezpieczenie placu budowy, 2)uporządkowanie terenu po budowie,3)likwidacja placu budowy oraz wszelkie inne prace nie objęte w SIWZ, a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną.4.Opis przedmiotu zamówienia, szczegółowy zakres robót, rozwiązania materiałowe określają:1)Projekt wykonawczy stanowiący załącznik Nr 9 do SIWZ,2)Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót stanowiąca załącznik Nr 10 do SIWZ,3)Przedmiar robót stanowiący załącznik Nr 8 do SIWZ.Zamawiający informuje, iż składający się na opis przedmiotu przedmiar robót należy rozumieć i traktować jedynie jako dokument pomocniczy.5.Wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. 6.Wykonawca ma możliwość dokonania wizji lokalnej przed przystąpieniem do przygotowania oferty (nie jest to warunek uczestnictwa w tym postępowaniu). 7.Zamawiający w związku z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, które będą uczestniczyły przy wykonaniu robót budowlanych związanych z przedmiotem zamówienia, takich jak: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, roboty nawierzchniowe, utwardzenie poboczy, wykonanie chodników i przebudowa zjazdów, roboty wykończeniowe.Zamawiający w związku z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, które przy wykonaniu usług związanych z przedmiotem zamówienia będą wykonywały czynności w zakresie współpracy z projektantem, zespołem projektowym i podwykonawcami przy wykonywaniu dokumentacji projektowej w tym brały udział w przygotowywaniu kosztorysów, sprawowały nadzór nad terminowym pozyskaniem wymaganych decyzji i opinii – jeżeli z przepisów prawa nie wynika odstępstwo od tej zasady.Zamawiający wymaga w trakcie realizacji zamówienia – zgodnie z zapisami umowy: 1)w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, - Zamawiający wymaga oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w/w czynności. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy 2)w zakresie uprawnień kontrolnych Zamawiającego spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań –a) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w/w czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów b) Z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia w związku z realizacją zamówienia wykonawca zapłaci karę umowną - z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia w związku z realizacją zamówienia zgodnie § 14 ust. 5 przedmiotowej umowy.3)W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do sposobu zatrudnienia personelu na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi umowy o pracę osób zatrudnionych tj. kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia w/w czynności, (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.Zgodnie z zapisem art. 29 ust. 3a Pzp wymóg zatrudnienia na podstawie przepisów prawa pracy dotyczy zarówno wykonawcy, jak i ewentualnych podwykonawców.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1)pieniądzu;2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;3)gwarancjach bankowych;4)gwarancjach ubezpieczeniowych;5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach