Przetargi.pl
Połączenie Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z delegaturami siecią rozległą WAN

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 60-309 Poznań, ul. Grunwaldzka 158
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8506020 , fax. 61 8506131
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu
  ul. Grunwaldzka 158 158
  60-309 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8506020, fax. 61 8506131
  REGON: 01544738200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nfz-poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Połączenie Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z delegaturami siecią rozległą WAN
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem umowy jest: połączenie siecią rozległą WAN Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z jego delegaturami terenowymi w sposób szczegółowo określony w załączniku załącznik nr 1 do umowy. Szczegółową charakterystykę zamówienia oraz zakres praw i obowiązków związanych z jego realizacją zawiera wzór umowy wraz z załącznikami stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 727200003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest pod rygorem wykluczenia z udziału w postępowaniu wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi być wniesione w wysokości 7.500 zł. (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: przepustowość łączy dostępowych w Poznaniu
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nfz-poznan.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach