Przetargi.pl
Podział magazynów T1 i T2 na strefy pożarowe w Składnicy RARS w Resku

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 00-844 Warszawa, Grzybowska 45
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
  Grzybowska 45
  00-844 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 012199305
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rars.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Podział magazynów T1 i T2 na strefy pożarowe w Składnicy RARS w Resku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest podział magazynów T1 i T2 na strefy pożarowe2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dokumentacja techniczna i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiące załączniki nr 1 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert określonego w SWZ.3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 97 ust. 7 Ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków określonychw art. 112 ust. 2 Ustawy dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej.2. Wykonawca spełni warunek, o którym mowa w pkt 1, jeżeli wykaże, że:1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty ogólnobudowlane o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto każda;2) dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - kierownika robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-22

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach