Przetargi.pl
„Podniesienie standardu dróg gminnych obręb geodezyjny Garbatka Południe – przebudowa ul. H. Lewandowicz”

Gmina Garbatka-Letnisko ogłasza przetarg

 • Adres: 26-930 Garbatka-Letnisko, ul. Skrzyńskich
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 6210194, 6210163 w. 22 , fax. 486 210 054
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Garbatka-Letnisko
  ul. Skrzyńskich 1
  26-930 Garbatka-Letnisko, woj. mazowieckie
  tel. 48 6210194, 6210163 w. 22, fax. 486 210 054
  REGON: 53193800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.garbatkaletnisko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Podniesienie standardu dróg gminnych obręb geodezyjny Garbatka Południe – przebudowa ul. H. Lewandowicz”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres robót do wykonania obejmuje w szczególności: Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej ul. Lewandowicz w miejscowości Garbatka Letnisko i obejmuje: - wykonanie robót ziemnych, - zabezpieczenie sieci teletechnicznych i energetycznych rurami osłonowymi dwudzielnymi PP, - wykonanie podbudowy ulicy, włączeń dróg podrzędnych, chodników, zjazdów i dojść pieszych do posesji, - regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych, skrzynek zasuw wodociągowych i gazowych, - wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Lewandowicz, - wykonanie nawierzchni włączeń dróg podrzędnych z betonu asfaltowego i kostki brukowej betonowej, chodników, zjazdów i dojść pieszych do posesji z kostki brukowej betonowej, - wykonanie poboczy gruntowych, - wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego zgodnie za stałą organizacją ruchu, - roboty wykończeniowe Budowa oświetlenia drogowego ulicy Lewandowicz o długości ok. 1 589 m zgodnie z projektem budowlano wykonawczym. II. Wymagania techniczne i warunki realizacji zamówienia: 1. Zadanie inwestycyjne wykonywane będzie w oparciu o przyjęte rozwiązania konstrukcyjne, lokalizacyjne i materiałowe w zakresie wynikającym z n/w dokumentów: a) Projekt budowlano wykonawczy pn. „Podniesienie standardu dróg gminnych obręb geodezyjny Garbatka Południe – przebudowa ul. H. Lewandowicz” - branża drogowa b) Projekt budowlano wykonawczy oświetlenia drogowego w Garbatce-Letnisko ul. H. Lewandowicz - branża elektryczna c) szczegółowa Specyfikacja Techniczna – branża drogowa d) projekt stałej organizacji ruchu – branża drogowa e) część opisowa f) część rysunkowa Roboty zostaną wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej z uwzględnieniem wymagań określonych w umowie, szczegółowej specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz z zachowaniem warunków określonych w SIWZ. Szczegółowe parametry techniczne oraz parametry charakterystyczne materiałów i urządzeń, zakres prac będących przedmiotem zamówienia określa dokumentacja projektowa o których mowa w pkt. 1 opisu przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W prowadzonym postępowaniu Zamawiający żąda zabezpieczenia oferty wadium. Składający ofertę oferent winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych) 12.1 Wadium może być wnoszone w następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2019 poz. 310). 12.2 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Zwoleń O/Garbatka numer konta: 67 9157 0002 0040 0400 0257 0019 z dopiskiem „Wadium w postępowaniu na „Podniesienie standardu dróg gminnych obręb geodezyjny Garbatka Południe – przebudowa ul. H. Lewandowicz”. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. 12.3 W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia dokument zabezpieczenia należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego. 12.4 Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności: 12.4.1 gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46. ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych 12.4.2 okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 12.5 Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej lub poręczenia udzielanego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności: 12.5.1 poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych 12.5.2 poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: . Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 9.3.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 9.3.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt. 9.2 SIWZ. 9.3.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w pkt. 11.1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 9.3.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. 11.3 SIWZ składa każdy z Wykonawców. 9.3.5. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, Zamawiający żąda, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa, o której mowa w zdaniu pierwszym. winna zawierać co najmniej: - strony umowy, - przedmiot i cel działania konsorcjum, - zakres prac powierzonych do wykonania każdej ze stron i sposób współdziałania, - okres obowiązywania umowy (obejmujący również okres rękojmi i gwarancji jakości), - sposób odpowiedzialności, - sposób rozliczenia płatności, - obowiązki i uprawnienia partnerów, w tym lidera, - regulacje prawne w stosunku do umowy konsorcjum. 9.4. Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp. 9.4.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 9.4.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając nie budzące wątpliwości co do czasu, sposobu i zakresu udostępnienia zasobów zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Propozycja treści oświadczenia została zamieszczona w Części I SIWZ – Załącznik nr 4. W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć wymagane zobowiązanie. 9.4.3. Zamawiający oceni czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp. 9.4.4. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów wyłącznie, jeśli podmioty zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 9.4.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1)zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2)zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. 9.2.2. 9.4.6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w w pkt. 11.1

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach