Przetargi.pl
Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowany w ramach Działania 2.7 „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”, znak sprawy OI.KI.2230.1.2021.KS.

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-155 Kraków, ul. Montelupich
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 630 13 50 , fax. 12 633 81 72
 • Data zamieszczenia: 2021-07-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie
  ul. Montelupich 7
  31-155 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 630 13 50 , fax. 12 633 81 72
  REGON: 35114184600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowany w ramach Działania 2.7 „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”, znak sprawy OI.KI.2230.1.2021.KS.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w roku 2021 usługi edukacyjnej w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń dla osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Krakowie w ramach projektu ,,Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, finansowanego ze środków Funduszy Europejskich.Przedmiot zamówienia obejmuje łącznie szkolenia dla 21 grup po 12 osób oraz 1 grupy 10 osobowej, co łącznie stanowi 262 osoby.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80530000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach