Przetargi.pl
PN 35/16 Usługa zbiórki i transportu odpadów medycznych i niebezpiecznych w w celu przekazania ich do unieszkodliwiania

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 5
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3261325 w. 128 , fax. 071 3260622
 • Data zamieszczenia: 2016-04-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego
  ul. Koszarowa 5 5
  51-149 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3261325 w. 128, fax. 071 3260622
  REGON: 00029046900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PN 35/16 Usługa zbiórki i transportu odpadów medycznych i niebezpiecznych w w celu przekazania ich do unieszkodliwiania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi zbiórki i transportu odpadów medycznych i niebezpiecznych w celu przekazania ich do unieszkodliwiania, wytwarzanych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 5. 2 Trzy magazyny znajdują się na terenie Szpitala przy ul. Koszarowej 5, - bud. A 1, bud. A-2 , bud. A-3, ściany zmywalne, posadzka z kratką ściekową, pomieszczenie wyposażone jest w instalacje: CO, wod-kan, wentylację mechaniczną oraz instalację elektryczną. 3 Zamawiający oczekuje: - sukcesywnej dezynfekcji pomieszczeń magazynowych potwierdzonych nalepkami z datą dezynfekcji, - wywóz odpadów z terenu szpitala co drugi dzień w godz. 700 - 1400,, od poniedziałku do piątku tj. w poniedziałek, środę i piątek. W przypadku kumulacji dni wolnych Wykonawca gwarantuje odbiór odpadów medycznych, w taki sposób, aby ich okres przechowywania na terenie Szpitala nie przekraczał 72 godzin. - podstawienie na czas trwania umowy, wag elektronicznych w magazynach odpadów Zamawiającego do komisyjnego ważenia odpadów. 3 wagi-bud. A1, A2, A3 o wymiarach 1mx1m, dźwig min. 200 kg, będą ważone worki. - każdorazowe wystawianie karty przekazania odpadów - na własnych drukach zgodnie z obowiązującymi przepisami, - pojazdy Wykonawcy winny spełniać wymogi ustawy z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych oraz europejskiej umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych ADR - kierowcy winni posiadać odpowiednie kwalifikacje i zaświadczenia uprawniające do transportu towarów niebezpiecznych, - pojazd Wykonawcy o ładowności do 10 ton - ze względu na trudności wjazdowe na teren szpitala i późniejsze manewrowanie przy magazynach odpadów, - odpady odbierane będą przez Wykonawcę z 3 miejsc magazynowania na terenie obiektów należących do Zamawiającego (budynek A1, A2, A3) - Zamawiający zastrzega, że podane ilości są ilościami szacunkowymi. Podana cena w ofercie winna zawierać koszty całkowite usługi: transportu, załadunku i rozładunku. - Wykonawca na wniosek Zamawiającego zobowiązany jest do wydania dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych po zakończeniu każdego miesiąca w formie papierowej lub elektronicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2014 r., w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych (Dz.U. z 2014 poz. 107). Rodzaj odpadów znajduje się w zał. nr 1 b do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach