Przetargi.pl
Plac zabaw przy ul. F.Kotuchy 42 w Piekarach Śląskich (Miejskie Przedszkole nr 13) wraz z wygrodzeniem terenu pod wybieg dla psów.

Miejskie Przedszkole nr 13 ogłasza przetarg

 • Adres: 41-946 Piekary Śląskie, ul. Franciszka Kotuchy
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 289 94 88 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2022-02-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedszkole nr 13
  ul. Franciszka Kotuchy 42
  41-946 Piekary Śląskie, woj. śląskie
  tel. 32 289 94 88, fax. -
  REGON: 27200222900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mp13piekary.szkolnybip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Plac zabaw przy ul. F.Kotuchy 42 w Piekarach Śląskich (Miejskie Przedszkole nr 13) wraz z wygrodzeniem terenu pod wybieg dla psów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1 Wykonanie placu zabaw zawierającego dziesięć urządzeń zabawowych, w tym dwa zestawy zabawowe, huśtawka poczwórna, cztery bujaki na sprężynie, dwie huśtawki typu ważka jedną huśtawkę podwójną. Pod wybranymi urządzeniami placu zabaw należy wykonać nawierzchnię bezpieczną z przerostowych mat gumowych o powierzchni minimum 72,03 m2. Dostawa i montaż tablicy z regulaminem – 1 kpl. Część 2 • Dostawę i montaż systemowego ogrodzenia panelowego, ocynkowanego ogniowo i pomalowanego wraz z 4 furtkami i jedną bramą. Jedna furtka (nr 3) zlokalizowana w ogrodzeniu istniejącym, powierzchnia ogrodzenia minimum 119,92 m2, długość ogrodzenia minimum 97,5 Część 3 • Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. minimum 8 cm, szarej, w ramach chodnika o szerokości minimum 2 m, powierzchni minimum 123,85 m2 , wraz z zabudową obrzeży betonowych na długości minimum 95 m. Rozwiązania równoważne. Wskazane ewentualnie w SIWZ i dokumentach technicznych znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje dany produkt są uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie jedynie jakości i parametrów przedmiotu zamówienia z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwalałyby opisać przedmiot zamówienia w tej części w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Jednocześnie opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. W związku z powyższym Wykonawcy mogą składać oferty równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ – zgodnie z art. 30 ust.5 Ustawy. W związku z tym: 1) Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych – tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w SIWZ, 2) Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w SIWZ, a wskazanych poprzez normy, oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, 3) Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności gwarantować realizację robót w zgodzie z dokumentacją techniczną oraz zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. 4. Na podstawie art. 29.3a ustawy PZP, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: Części 1 - Wykonywanie robót: rozbiórkowych, demontażowych, ziemnych, montażowych, konstrukcyjnych, fundamentowych, montażu urządzeń zabawowych, wykonania nawierzchni bezpiecznej, Część 2 - montażu ogrodzenia z furtkami i bramą, Część 3 - wykonania chodnika z obrzeżami, robót wykończeniowych i porządkowych. 5. Wymagania w zakresie dostępności dla wszystkich użytkowników i osób niepełnosprawnych. Na podstawie art. 29 ust. 5 oraz art. 30 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający adekwatnie do przedmiotu zamówienia zapewnia dostępność dla wszystkich użytkowników, w tym dla osób niepełnosprawnych, i z uwzględnieniem tych wymagań sporządza opis niniejszego przedmiotu zamówienia. Niniejszy przedmiot zamówienia nie obejmuje zakresu robót ingerujących bezpośrednio w dostępność dla wszystkich użytkowników, w tym osób niepełnosprawnych, a także nie stawia takich wymogów szczególnych, ponad normy ogólne i te opisane w dokumentacji projektowej. Realizacja przedmiotu zamówienia nie stawia barier lub jakichkolwiek utrudnień w tym obszarze przestrzeni publicznej. Natomiast w zakresie wskazanej wyżej dostępności w trakcie realizacji robót budowlanych Zamawiający postawił taki warunek w STWiORB. Adekwatne odniesienie powyższego wymogu co do zakresu robót planowanych do realizacji w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia uwzględniono w dokumentacji projektowej – w zakresie wymaganym przepisami prawa – adekwatnie do realizowanego zakresu zamówienia (komunikacja, dostępność itp.). W pozostałym zakresie wymóg ten, odnosząc się do zakresu przedmiotu zamówienia nie ma zastosowania. Uwzględniając adekwatne odniesienie do przedmiotu zamówienia, w pozostałym zakresie dostosowania do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych w zakresie cech materiałów, produktu lub usługi odpowiadającym przedmiotowi zamówienia nie występują warunki szczególne, poza opisami zawartymi w przepisach, normach, dokumentacji projektowej i STWiORB. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z powyższym zawarte są w cenie umownej i nie będą podlegać odrębnej zapłacie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach