Przetargi.pl
„Pierwsze wyposażenie nowej części budynku administracji w Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu”

Zakład Karny ogłasza przetarg

 • Adres: 32-720 Nowy Wiśnicz,
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 014 612-85-66 , fax. 146 128 569
 • Data zamieszczenia: 2021-09-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny
  32-720 Nowy Wiśnicz, woj. małopolskie
  tel. 014 612-85-66, fax. 146 128 569
  REGON: 31998300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Pierwsze wyposażenie nowej części budynku administracji w Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 39100000 – 3 - Meble 1. Rodzaj zamówienia: Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia. 2. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Pierwsze wyposażenie nowej części budynku administracji w Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu”, zgodnie z dokumentacją projektową CPV (Wspólny Słownik Zamówień) 39100000 – 3 3. Opis przedmiotów – wg. załącznika nr. 5 4. Szczegółowy zakres wykonania i realizacji przedmiotu zamówienia określają: 1) Dokumentacja projektowa zawierająca: projekt wykonawczy. 2) Wzór umowy – załącznik nr 10 do SWZ, 3) Gwarancja na wykonane wyposażenie, użyte materiały oraz zamontowane urządzenia – min 24 miesiące. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po zakończeniu odbioru końcowego. 4) Użyte materiały powinny spełniać wymogi określone w załączniku nr. 5 do SWZ oraz powinny być nowe bez wad. 5) Prace montażowe będą wykonywane na nieruchomości czynnej (siedziba ZK Nowy Wiśnicz), należy więc przestrzegać porządku i zasad współżycia społecznego. Zamawiający wymaga, by prace były wykonywane w dni robocze w godzinach od 7.30 do 18.00 (w godzinach, w których otwarta jest siedziba ZK). 6) Wykonawca zobowiązany jest w okresie trwania umowy do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia i przedłożenia umowy ubezpieczeniowej na żądanie Zamawiającego na kwotę 350 000,00 zł. 7) Zamawiający stosownie do art. 95 ustawy Pzp, wymaga aby wszelkie prace fizyczne związane z wykonaniem wszystkich robót objętych zamówieniem wskazanych i opisanych w SWZ oraz załącznikach do niej, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, były wykonywane przez osoby zatrudnione przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę. Obowiązek ten dotyczy również podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. 8) Realizując obowiązek wskazany w punkcie powyższym niniejszego rozdziału Wykonawca winien złożyć w Formularzu oferty oświadczenie odnośnie wymaganego zatrudnienia. 9) Szczegółowe wymagania dotyczące obowiązku zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy zostały określone we wzorze umowy (załącznik nr 10 do SWZ). 10) Zaleca się, aby Wykonawca dokonał oględzin nieruchomości, na terenie której mają być wykonywane dostawy i montaż oraz zdobył wszelkie informacje (w tym szczegółowo przeanalizował zapisy niniejszej SWZ i załączników), które mogą być konieczne do wykonania prawidłowej wyceny wartości realizowanego zamówienia. 11) Wykonawca powinien dokonać pomiaru pomieszczeń do których będą dostarczane meble pod zabudowę, w dniu odbycia wizji lokalnej w celu dokonania prawidłowej wyceny zamówienia. 12) Wykonawca winien dokonać oględzin terenu ponieważ wjazd na teren Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu jest uwarunkowany rozmiarem istniejących już bram wjazdowych. Rozmiary bram: Brama główna wjazdowa: wys. 3,60 m szer. 2,60 m Brama przejazdowa z bram gospodarczych na teren przyległy do budynku administracji: wys. 4,10 m szer. 3,60 m 13) W czasie realizacji prac Zamawiający po za terenem budowy nie zapewnia miejsca do składowania materiałów i sprzętu oraz wytworzonych odpadów. Wykonawca zobowiązuje się do wywozu z terenu jednostki powstałych w trakcie realizacji zamówienia odpadów. 14) Do każdej z nazw firm, znaków firmowych, itp., które zostały wymienione w specyfikacji warunków zamówienia, dokumentacji projektowej, (stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji) – dodaje się słowa „lub równoważne”. Przez słowo „równoważne” zamawiający rozumie rozwiązania techniczne, materiały lub urządzenia o nie gorszych parametrach niż wskazane w opisach. Wszelkie towary określone w dokumentacji, a pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać, aby spełnić wymagania zamawiającego. Wykonawca może zaproponować zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych opisanych w specyfikacji warunków zamówienia. W takim przypadku wykonawca jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyposażenie (materiały i urządzenia) spełniają określone przez zamawiającego wymagania (kryteria równoważności). Wyroby powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane). Wykonawca ma obowiązek posiadać dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń (atesty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości i inne niezbędne dokumenty). 15) Każdorazowo przy wejściu i wyjściu z terenu Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu pracownicy będą poddawani kontroli rzeczy, odzieży, pojazdów i narzędzi zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego trybu działań funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas wykonywania czynności służbowych. 16) Poddanie się kontroli zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej 17) Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu na etapie realizacji zamówienia wykaz wszystkich narzędzi, które będą używane w czasie realizacji zadania gdyż stanowią one przedmioty niedozwolone, które powinny być ewidencjonowane i odpowiednio zabezpieczone na terenie Zakładu Karnego. 18) Wykonawca winien uwzględnić, że prowadzone prace będą w budynku gdzie znajdują się pomieszczenia administracyjne Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu, w których przebywają funkcjonariusze i pracownicy realizujący swoje obowiązki służbowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39100000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach