Przetargi.pl
Pielęgnacja zieleni na terenie miasta Poznania - zasobu nieruchomości będącego we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., w podziale na IV zadania

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 60-770 Poznań, ul. Matejki 57
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8964800; 8694801 , fax. 61 8694809
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
  ul. Matejki 57 57
  60-770 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8964800; 8694801, fax. 61 8694809
  REGON: 30253813100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zkzl.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pielęgnacja zieleni na terenie miasta Poznania - zasobu nieruchomości będącego we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., w podziale na IV zadania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pielęgnacja zieleni na terenie miasta Poznania - zasobu nieruchomości będącego we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., w podziale na IV zadania: 1. ZADANIE I: KOSZENIE TRAWY I PRZYCINANIE ŻYWOPŁOTÓW. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na pielęgnacji terenów zielonych, tj.: a) pielęgnacji trawników o łącznej powierzchni 450.000 m2: b) przycięciu żywopłotów o łącznej długości 32.000 mb 2.ZADANIE II: PRZYCINANIE DRZEW I KRZEWÓW, USUWANIE DRZEW POWALONYCH PRZEZ WIATR. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na przycinaniu drzew i krzewów oraz usuwaniu drzew powalonych przez wiatr, tj.: a) przycięcie 400 sztuk drzew, b) przycięcie 2500 m2 krzewów, c) usunięcie 20 drzew powalonych przez wiatr. 3. ZADANIE III: WYCINANIE DRZEW I KRZEWÓW ORAZ USUWANIE KARPIN. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wycinaniu drzew i krzewów, na które Zamawiający otrzymał decyzję zezwalającą na usunięcie wydaną przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, drzew i krzewów poniżej 10 lat oraz drzew owocowych z pozostawieniem karpiny na poziomie gruntu, usuwanie karpin drzew, w tym za pomocą środka chemicznego tj.: a) wycięcie drzew mniejsze niż 50 cm obwodu - 100 sztuk, b) wycięcie drzew 51-100 cm obwodu - 50 sztuk, c) wycięcie drzew 101-200 cm obwodu - 30 sztuk, d) wycięcie drzew większe niż 200 cm obwodu - 25 sztuk, e) mechaniczne usunięcie karpiny drzewa - 20 sztuk, f) usunięcie 1m2 korzenia drzewa za pomocą środka chemicznego - 20m2, g) wycięcie 1m2 krzewu bez karczowania korzeni - 450 m2, h) wycięcie 1m2 krzewu z karczowaniem korzeni - 50 m2, i) usunięcie 1 m2 korzenia krzewu za pomocą środka chemicznego - 20m2. 4. ZADANIE IV: NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na nasadzeniach drzew i krzewów na terenach wskazanych przez Zamawiającego, tj.: a) nasadzenie 120 sztuk drzew, b) nasadzenia 200 sztuk krzewów liściastych, c) nasadzenia 200 sztuk krzewów iglastych, d) roczna pielęgnacja nasadzonych drzew - 120 sztuk.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 773420009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia - przed upływem terminu składania ofert - wadium w podanej poniżej kwocie: Zadanie I - 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100). Zadanie II - 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). Zadanie III - 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). Zadanie IV - 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100). W przypadku składania ofert na więcej niż jedno zadanie kwotę wadium sumuje się. 2. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 PZP. Wadium wnoszone w formie pieniądza należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego ING Bank Śląski o numerze 07 1050 1520 1000 0023 4950 8511.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zkzl.poznan.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach