Przetargi.pl
Pielęgnacja zieleni na terenach nieruchomości będących w administrowaniu Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 02-479 Warszawa, ul. Bolesława Chrobrego 7
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 863 55 24 , fax. 022 863 55 24
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy
  ul. Bolesława Chrobrego 7
  02-479 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 863 55 24, fax. 022 863 55 24
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgnwlochy.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pielęgnacja zieleni na terenach nieruchomości będących w administrowaniu Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje prace pielęgnacyjne zieleni na terenach posesji będących w zarządzie ZGN w Dzielnicy Włochy do końca 31.12.2010 roku. 2. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania prac pielęgnacyjnych zieleni obejmujących: cięcie pilęgnacyjno - techniczne drzew polegających na: - zdjęciu konarów znad budynków i ze ścian, - usuwaniu posuszu i konarów, - redukcji korony, - podniesieniu koron nad chodnikami i przejściami, - odsłonięciu linii energetycznej z użyciem lin lub podnośnika, cięcie pielęgnacyjno - technicznych krzewów , wycinanie drzew i usuwanie wiatrołomów, wycinanie krzewów, 4-krotne koszenie trawników, 2-krotne przycinanie żywopłotów (wszystkich płaszczyzn), rekultywacja trawników, wykonanie nasadzeń drzew, wykonanie nasadzeń krzewów, zakup sadzonek drzew, zakup sadzonek krzewów, całkowite usuwanie karp po wyciętych drzewach, frezowanie karp po wyciętych drzewach, wykonywanie wiązań elastycznych i sztywnych. Wykonawca wykonywać będzie przedmiot umowy przy użyciu własnego sprzętu i urządzeń. Uzyskane w procesie wykonywania przedmiotu zamówienia odpady Wykonawca usunie we własnym zakresie. Intensywność świadczenia usług Wykonawca dostosuje do potrzeb tak, aby terenom zielonym zapewnić należytą czystość i dobrą kondycję zieleni. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w czasie prowadzenia robót. Usługa powinna być wykonywana solidnie i fachowo, zaś jakiekolwiek uchybienia, które mogą powstać przy jej realizacji, zostaną przez Wykonawcę usunięte w terminie 3 dni od uznania zgłoszonej reklamacji,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 773141005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: licytacja elektroniczna
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach