Przetargi.pl
Pielęgnacja (cięcia) drzewostanu w Parku na terenie siedziby PZLPiT „Mazowsze” (znak sprawy: cięcia pielęgnacyjne - 9 -2019)

Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 05-805 Otrębusy, ul. Świerkowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 222 088 888 , fax. 222 088 800
 • Data zamieszczenia: 2019-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego
  ul. Świerkowa 2
  05-805 Otrębusy, woj. mazowieckie
  tel. 222 088 888, fax. 222 088 800
  REGON: 27545800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mazowsze.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pielęgnacja (cięcia) drzewostanu w Parku na terenie siedziby PZLPiT „Mazowsze” (znak sprawy: cięcia pielęgnacyjne - 9 -2019)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest pielęgnacja drzewostanu w Parku w siedzibie Zamawiającego (znak sprawy: cięcia pielęgnacyjne– 9 - 2019) zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77211300-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: wypełniony „Formularz oferty” na załączniku nr 2 do SIWZ; wykaz usług; wykaz osób; oświadczenie w przypadku, gdy ofertę w imieniu wykonawcy podpisuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy; pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale albo kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Oświadczenia, o których mowa w pkt 8 SIWZ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty, o których mowa w pkt 8 SIWZ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 9.3. SIWZ, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach