Przetargi.pl
Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie nadzorowania robót budowy budynku gospodarczego w Gospodarstwie Szkółkarskim w Dźwierznie

Nadleśnictwo Miastko ogłasza przetarg

 • Adres: 77-200 Miastko, Pasieka 55
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 059 8573201
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Miastko
  Pasieka 55 55
  77-200 Miastko, woj. pomorskie
  tel. 059 8573201
  REGON: 77052831928001
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Lasy Państwowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie nadzorowania robót budowy budynku gospodarczego w Gospodarstwie Szkółkarskim w Dźwierznie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie nadzorowania robót budowy budynku gospodarczego w Gospodarstwie Szkółkarskim w Dźwierznie Zakres rzeczowy: Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do wykonania obowiązków i przyjęcia praw w szczególności wynikających z artykułu 25 i 26 ustawy z dnia 7.VII.1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. nr 243 poz. 1623) a ponadto przejęcia czynności ciążących na Inwestorze w fazie przygotowywania i realizacji inwestycji a w szczególności: a) uczestniczenie w przekazaniu Wykonawcy protokolarnie terenu budowy, b) zapoznaniem się z opracowaniami projektowymi, umowami na wykonanie robót, warunkami pozwolenia na budowę, terenem - przed wejściem wykonawców na plac budowy, c) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniami na budowę, specyfikacją techniczną wykonaniu i odbioru robót, obowiązującymi normami i przepisami, w tym przepisami techniczno- budowlanymi, d) współpraca z Zamawiającym, jednostką projektową i wykonawcą robot budowlanych w zakresie realizowanych robót budowlanych, w tym stałe konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz Zamawiającego celem wspólnego poszukiwania rozwiązań bieżących problemów, e) pisemne informowanie Zamawiającego o postępie robót na budowie i ewentualnych trudnościach w ich realizacji - według potrzeb, f) weryfikacja dokumentów dostarczonych przez wykonawcę robót budowlanych związanych z odbiorami robót budowlanych (odbiorów częściowych, odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbioru końcowego), w tym m. in.: atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań, itp., sprawdzania obmiarów wykonanych robót (książki obmiarów) i protokołów oraz kontrola materiałów i urządzeń przed ich wbudowaniem, g) sprawdzenie pod względem merytorycznym i formalnym oraz rachunkowym kosztorysów w zakresie wykonywanych robót oraz zgodności przedkładanych przez Wykonawcę faktur z umową, kontrola ilości i wartości wykonanych robót budowlanych przed odbiorami częściowymi, odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorem końcowym oraz kontrola prawidłowości wykonania zafakturowanych robót, h) sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, i) dokonywanie odbiorów robót budowlanych (odbiorów częściowych, odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbioru końcowego) potwierdzanych stosownymi zapisami w dzienniku budowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, normami budowlanymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych inwestycji oraz udział w przekazaniu obiektu budowlanego do użytkowania, j) udział w komisji powołanej przez Zamawiającego do określenia ewentualnych robót zamiennych, sprawdzenie pod względem merytorycznym konieczności wykonania robót zamiennych zaproponowanych przez komisję, k) uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych - cen jednostkowych zastosowania zamiennych rozwiązań, materiałów i urządzeń, l) potwierdzanie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowości obiektu budowlanego lub robót budowlanych do odbioru (po zakończeniu robót budowlanych i wykonaniu niezbędnych prób i sprawdzeń przewidzianych w przepisach odrębnych) oraz nadzór nad należytym urządzeniem i uporządkowaniem terenu inwestycji przez Wykonawcę robót budowlanych, m) nadzorowanie przestrzegania przez wykonawców zasad bhp, ustaleń planu BIOZ, n) zawiadomienie odpowiednich organów o wypadkach naruszenia prawa budowlanego stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczących bezpieczeństwa budowy, o) żądanie usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych lub innych osób zatrudnionych przez wykonawcę, p) zapewnienie we własnym zakresie transportu w celu dotarcia na budowę, r) Inspektor Nadzoru zobowiązuje się do wykonania nadzoru inwestorskiego będąc co najmniej raz w tygodniu na placu budowy lub w razie potrzeb na wezwanie Zamawiającego,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 715200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/nadl_miastko/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach