Przetargi.pl
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót dla inwestycji: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 na odcinku Stobrawa-Kopanie-Łosiów-Pogorzela-Krzyżowice"

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-231 Opole, ul. Oleska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 591 800 , fax. 774 581 352
 • Data zamieszczenia: 2021-05-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  ul. Oleska 127
  45-231 Opole, woj. opolskie
  tel. 774 591 800, fax. 774 581 352
  REGON: 12652800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdw.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót dla inwestycji: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 na odcinku Stobrawa-Kopanie-Łosiów-Pogorzela-Krzyżowice"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót dla inwestycji: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 na odcinku Stobrawa-Kopanie-Łosiów-Pogorzela-Krzyżowice”” zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 71.52.00.00-9 – usługi nadzoru budowlanego; 71.24.70.00-1 – nadzór nad robotami budowlanymi; 71.24.80.00-8 – nadzór nad projektowaniem i dokumentacją. 2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, weryfikacja dokumentacji projektowej oraz kontrola rozliczeń finansowych zadania w branżach: - drogowej, - mostowej, - sanitarnej (kanalizacja deszczowa, wodociąg, kanalizacja sanitarna), - elektroenergetycznej, w tym sieci niskich, średnich napięć i oświetlenia uliczne, - telekomunikacyjnej, - gazowej oraz wykonanie badań laboratoryjnych kontrolnych, zgodnie z załączonym wykazem badań. Wykonawca zobowiązany będzie powołać „Zespół nadzoru inwestorskiego”, w skład którego wejdą zapewnieni przez wykonawcę inspektorzy branżowi, w szczególności: Inspektor branży drogowej, Inspektor branży mostowej, Specjalista technolog, Sprawdzający dokumentację projektową – projektant, Obsługa laboratoryjna, Inspektor branży elektroenergetycznej, Inspektor branży telekomunikacyjnej, Inspektor branży sanitarnej, Inspektor branży gazowej, Specjalista ds. geodezyjnych, Specjalista geotechnik, Specjalista ds. rozliczeń. Koordynatorem obowiązków Umownych będzie Inżynier Rezydent. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się, w przypadku gdy skład „Zespołu Nadzoru Inwestorskiego” będzie niewystarczający dla kompleksowej realizacji usług, do zapewnienia i powołania innych niezbędnych branżystów w celu prawidłowej realizacji niniejszego zamówienia, w ramach wynagrodzenia zaoferowanego w ofercie. 3. Szczegółowy zakres robót objętych nadzorem określono w programie funkcjonalno - użytkowym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach