Przetargi.pl
pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy zadaniu pn.: Budowa i remont ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Sztumskie Pole - Uśnice - Gościszewo wraz z utworzeniem 3 nowych punktów wypoczynku

Miasto i Gmina Sztum ogłasza przetarg

 • Adres: 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 055 6406303 , fax. 055 6406300
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Sztum
  ul. Mickiewicza 39 39
  82-400 Sztum, woj. pomorskie
  tel. 055 6406303, fax. 055 6406300
  REGON: 00052897100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sztum.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy zadaniu pn.: Budowa i remont ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Sztumskie Pole - Uśnice - Gościszewo wraz z utworzeniem 3 nowych punktów wypoczynku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Sprawowanie kontroli zgodności budowy z projektem technicznym, przepisami, obowiązującymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej; 2. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz innych niż określone w ofercie Wykonawcy robót; 3. Sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających, w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia ich wykonania przez Wykonawcę robót; 4. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usuniętych wad. 5. Sygnalizowanie na piśmie Zamawiającemu ( z wpływem do Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie) o zaistnieniu nieprzewidzianych wcześniej kolizji lub niezgodności z projektem, 6. Przygotowanie odbioru końcowego zadania inwestycyjnego poprzez sprawdzenie kompletności przekazanych przez Wykonawcę robót dokumentów. 7. Udział w czynnościach odbioru końcowego zadania inwestycyjnego oraz odbiorze ostatecznym, nadzór nad usunięciem usterek wynikłych w trakcie realizacji i w okresie rękojmi oraz gwarancji, 8. Przeprowadzenie następujących rodzajów odbiorów: a) końcowego - po bezusterkowym wykonaniu całości robót, b) ostatecznego - po upływie okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót. 9. Potwierdzanie w protokole odbioru końcowego faktycznie wykonanych robót. 10. Udział w przeglądach gwarancyjnych oraz nadzór i odbiór wynikłych w okresie gwarancji usterek, z kontrolą terminu ich usunięcia określoną w protokóle przeglądu. 11. Monitorowania postępu robót pod względem technicznym, organizacyjnym i czasowym, poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania. Niezgodności oraz wszelkie zagrożenia dotyczące terminu wykonania umowy przez Wykonawcę robót, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać Zamawiającemu na piśmie. 12. Opiniowanie i wskazywanie sposobu załatwienia wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją zadania, o którym mowa w § 1, w uzgodnieniu z Zamawiającym. 13. Nadzór nad zamówieniami dodatkowymi, o ile wystąpi taka konieczność. 14. Szczegółowy zakres obowiązków inspektora nadzoru określa projekt umowy stanowiący załącznik do SIWZ. 15.Zakres nadzorowanych robót obejmuje : 15.1. budowa ścieżki rowerowej z wykorzystaniem trasy leśnej przeciwpożarowej z miejscowości Sztumskie Pole rejon Jeziora Białego do miejscowości Uśnice , gm. Sztum- o długości około 3,9 km o nawierzchni gruntowej z mieszanek piaszczysto-gliniastych na piaszczystym gruncie rodzimym na działkach : Nr (73,74/1,89/1) - obręb Sztumskie pole Nr( 481,40/2 , 41/3,41/5,41/6,42/1,516,60/1 ) obręb Uśnice 15.2. remont częściowy istniejących dróg wyznaczonych pod ścieżki rowerowe z miejscowości Uśnice , przez Węgry , Gościszewo do granic Malborka - długość trasy około 10 km wraz z budową 3 nowych punktów wypoczynkowych z elementami małej architektury (W4,W5,W6) Numery działek obejmujący remont dróg gruntowych : Nr (15/4 , 5/2 ) - obręb Uśnice Nr (317/16 , 318 , 9 , 61 ,68/1, 330, 332/23 , 331 )- obręb Gościszewo Remont częściowy istniejących dróg obejmuje : a) odnowa nawierzchni gruntowej z mieszanek piaszczysto-gliniastych grubości warstwy po zagęszczeniu 10cm - około 1950 m2. b) naprawa dróg gruntowych ręcznie pospółką gliniastych grubości warstwy po zagęszczeniu 15cm - około 731 m3 c) naprawa dróg gruntowych - profilowanie i zagęszczanie - około 4875 m2 Naprawy dróg będą prowadzone w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym Roboty należy prowadzić pod ruchem 15.3. Miejsce postoju i wypoczynku Nr W4( działka Nr 15/6) (zgodnie z załącznikiem nr.3 do SIWZ) a) ławostoły z zadaszeniem - szt. 1 b) miejsca dla rowerów - szt.2 c) kosze drewniane - szt. 2 d) płotki ozdobne - szt.2 e) pojedyncze ławki z oparciem - szt.2 15.4. Miejsce postoju i wypoczynku Nr W5 ( przy drodze gminnej Uśnice - Węgry dz. NR 315 ) (zgodnie z załącznikiem nr.3 do SIWZ) a) ławostoły z zadaszeniem - szt. 1 b) miejsca dla rowerów - szt.2 c) kosze drewniane - szt. 2 d) płotki ozdobne - szt.2 e) pojedyncze ławki z oparciem - szt.2 15.5. Miejsce postoju i wypoczynku Nr W6 ( nad Nogatem dz. Nr 272/2 ) (zgodnie z załącznikiem nr.3 do SIWZ) a) ławostoły z zadaszeniem - szt. 1 b) miejsca dla rowerów - szt.2 c) kosze drewniane - szt. 2 d) płotki ozdobne - szt.6 e) pojedyncze ławki z oparciem -szt.2 15.6. barierka (zabezpieczenie przed upadkiem ze skarpy nad Nogatem na działce Nr 376 ) o długości 20 mb 15.7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej - dokumentacja budowlana wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych z wyłączeniem tablic informacyjnych , oznakowania trasy oraz doposażenia istniejących 3 miejsc wypoczynkowych W1, W2,W3
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 715200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.sztum.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach