Przetargi.pl
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową ulicy Spacerowej i Zielonej.

Gmina Nowe ogłasza przetarg

 • Adres: 86-170 Nowe, Pl. Św. Rocha
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 33 37 210 , fax. 52 33 28 466
 • Data zamieszczenia: 2019-07-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowe
  Pl. Św. Rocha 5
  86-170 Nowe, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 33 37 210, fax. 52 33 28 466
  REGON: 92351038000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminanowe.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową ulicy Spacerowej i Zielonej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: a) Część I - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Przebudowa ulicy Spacerowej w miejscowości Nowe. b) Część II - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Przebudowa jezdni ulicy Zielonej w Nowem Etap II. W ramach zamówienia Inspektor Nadzoru będzie koordynował, nadzorował, kontrolował i rozliczał realizację zadania w zakresie robót budowlanych, które obejmują w szczególności: a) dla I części zamówienia: - prace pomiarowe, - prace rozbiórkowe i ziemne, - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, - wykonanie opaski izolacyjnej, - wykonanie odwodnienia, - zagospodarowanie terenu w zieleń. Projektowana inwestycja obejmuje modernizację istniejącego, nieuporządkowanego ciągu pieszo- jezdnego stanowiącego trasę turystyczną i punkt widokowy na dolinę Wisły o powierzchni ciągu pieszo- jezdnego - 395 m2 i powierzchni chodnika 28 m2. b) dla II części zamówienia: - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, - rozbiórka krawężników betonowych, nawierzchni z betonowej kostki typu Pol-bruk, nawierzchni z płytek betonowych 35x35 cm, nawierzchni z betonu niezbrojonego gr.10, obrzeży betonowych, nawierzchni z płyt betonowych typu MON, nawierzchni bitumicznych; - mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy konstrukcji pieszo-jezdni, zjazdów, krawężnika i chodnika; - usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu); - transport urobku na odkład pojazdami samowyładowczymi na odległość do 4,0 km z załadunkiem/ mechanicznym; - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne; - wbudowanie elementów ulic i chodników: krawężniki betonowe, oporniki betonowe i obrzeża betonowe; - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm; - podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem RM=2,5MPa; - nawierzchnia z kostki betonowej typu Pol-bruk grub. 8cm oraz grub. 6cm; - regulacja wysokościowa nawierzchni z kostki betonowej gr.8cm; - nawierzchni z kostki kamiennej 18/20cm; - wykonanie nowych osadników h=600mm śr.500 mm z montażem wpustu żeliwnego D400 oraz z wykonania przykanalika z PCV o śr.120mm dł. 5 mb z obsypką piaskową i zagęszczeniem; - humusowanie terenów zielonych wraz z obsianiem mieszanką traw; - montaż progów zwalniających wyspowych U-16; - montaż znaków drogowych; - regulacja pionowa urządzeń podziemnych z wymiana na Nowe (zawory, zasuwy, studnie); Zakres rzeczowy przebudowy jezdni ulicy obejmuje dla etapu II odcinek o długości 0,25km. W ramach zamówienia dla I i II części Inspektor Nadzoru będzie nadzorował również inne prace i roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym miedzy innymi: - oznakowanie oraz zabezpieczenie przejętego terenu budowy na czas robót, - organizację zaplecza, - wytyczenie geodezyjne, - organizację dojść i dojazdów do posesji w trakcie prowadzenia robót, - zapewnienie nadzoru zarządców sieci wynikające z uzgodnień, - wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robót, - wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej bieżącej (roboty zanikowe) i końcowej powykonawczej, - badanie zagęszczenia warstw konstrukcyjnych nawierzchni, - bieżący wywóz materiałów nieużytecznych z terenu budowy, - wykonanie robót naprawczych infrastruktury technicznej, której stan techniczny na skutek realizacji robót uległ pogorszeniu, w tym robót odtworzeniowych. Symbol Centralnej Klasyfikacji Produktów wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV 71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego Wykonawca w celu sporządzenia oferty zobowiązany jest zapoznać się z dokumentacją przetargową do zamówienia na roboty budowlane pn.: „Przebudowa ulicy Spacerowej w miejscowości Nowe.” lub/i „Przebudowa jezdni ulicy Zielonej w Nowem Etap II.” , które są opublikowane na stronie www.bip.gminanowe.pl w zakładce Przetargi z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zleca, Wykonawca zobowiązuje się pełnić w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego, o których mowa w pkt. 1. Do obowiązków wykonawcy należy: a) sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych przedstawicieli – inspektorów nadzoru zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane i warunkami pozwolenia na budowę; b) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej wykonanie z projektem, pozwoleniem, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz z zawartą przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych umową, Inspektor Nadzoru powinien nadzorować budowę (roboty budowlane) w takich odstępach czasu, aby zapewniona była skuteczność nadzoru oraz zależnie od potrzeb Wykonawcy i Zamawiającego; c) całościowe prowadzenie dokumentacji technicznej wykonywanych robót budowlanych zgodnie z wymogami obowiązującego prawa w tym zakresie oraz innymi wymogami stawianymi w trakcie realizacji inwestycji; d) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót; e) sprawdzanie jakości wykonanych robót, wbudowanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie; f) całościowe prowadzenie procedur i dokumentacji odbioru rzeczowego (odbiorów częściowych, odbioru końcowego i odbioru ostatecznego) wykonanych robót budowlanych; g) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania; h) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów oraz urządzeń technicznych; i) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub zgłoszeniem robót budowlanych; j) wskazywanie ewentualnych błędów w dokumentacji projektowej dostrzeżonych w trakcie realizacji robót, wnioskowanie do Zamawiającego (składanie propozycji ulepszających zaprojektowane rozwiązania) w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskania zgody Projektanta na zmiany, przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych oraz w innych ważnych sprawach finansowych i prawnych; k) uzyskiwanie od Projektanta wyjaśnień dotyczących wątpliwości związanych z projektem i zawartych w nim rozwiązań; l) kontrolowanie stosowania przez wykonawcę robót budowlanych przepisów dotyczących ochrony środowiska; ł) kontrolowanie zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu; m) kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę robót budowlanych zasad BHP i przepisów przeciwpożarowych; n) wstrzymanie robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z umową i obowiązującymi przepisami; o) sprawdzenie wykonanych robót i powiadamianie Wykonawcy o wykrytych wadach oraz poświadczenie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalenie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych; p) bieżące informowanie Zamawiającego o wszelkich problemach związanych z realizacją inwestycji; r) monitorowanie postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania zgodności realizacji z obowiązującym harmonogramem robót; s) w razie konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych działając ściśle w porozumieniu z Zamawiającym spisanie z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiającego i nadzoru autorskiego protokołu konieczności podając przybliżony koszt tych robót i wystąpienie z wnioskiem do Zamawiającego w sprawie ich wykonania oraz opracowania, w miarę potrzeby, dla tych robót niezbędnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej; t) po zakończeniu etapu inwestycyjnego sprawdzenie jakości i kompletności przygotowanych przez Wykonawcę robót ogólnobudowlanych dokumentów odbiorowych niezbędnych do przeprowadzenia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy i oddania inwestycji do użytkowania, w ilościach i zakresie jaki wynika z prawa budowlanego; Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ.Zatrudnienie na umowę o pracę Zamawiający określa, zgodnie z art.29 ust.3a Pzp, wymóg zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. Z uwagi, iż charakter czynności, realizowanych w ramach niniejszego zamówienia w ramach czynności związanych z pełnieniem nadzoru inwestorskiego nie uzasadnia wykonywania pracy w sposób określony w art.22 par.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016r. poz.1666 z późn. zm.), zamawiający nie wymaga, aby osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego były zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Inne osoby zatrudnione przy realizacji zamówienia, wykonujące pozostałe czynności muszą być zatrudnione na umowę o pracę. Zgodnie z art.12 ustawy Prawo budowlane działalność obejmującą sprawowanie nadzoru inwestorskiego może wykonywać osoba pełniąca samodzielną funkcję techniczną w budownictwie. Samodzielną funkcję techniczną w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające „uprawnienia budowlane”. Uprawnienia budowlane przyznawane są imiennie. W związku z powyższym do wykonywania nadzoru inwestorskiego nie jest wymagane nawiązanie stosunku pracy pod kierownictwem pracodawcy. Jeśli Wykonawcy chcieliby odbyć wizję lokalną terenu, gdzie realizowane ma być zamówienie mogą w tej sprawie kontaktować się z osoba wskazana w SIWZ jako osoba do kontaktu z Wykonawcami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje tego warunku

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach