Przetargi.pl
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Przebudowa rowów I, Ia, Ib w Opolu przy ul. Wspólnej i Zbożowej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej

Miejski Zarząd Dróg Opole ogłasza przetarg

 • Adres: 45-594 Opole, Firmowa
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4697413 , fax. 77 469 74 02
 • Data zamieszczenia: 2021-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg Opole
  Firmowa 1
  45-594 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4697413, fax. 77 469 74 02
  REGON: 53054601300000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Przebudowa rowów I, Ia, Ib w Opolu przy ul. Wspólnej i Zbożowej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad robotami realizowanymi w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa rowów I, Ia, Ib w Opolu przy ul. Wspólnej i Zbożowej” w związku z realizacją zadania pn. „Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej”, na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów pomocniczych, opracowanej przez Biuro projektowe Domel inż. Iwona Dołżycka, ul. Sokolnicka 3, 49-120 Dąbrowa Niemodlińska. Dokumentacja projektowa dostępna pod linkiem: http://www.mzd.opole.pl/wp-content/uploads/zamowienia_publiczne/2019/Dok_rowy.zip W zakres zamówienia wchodzi wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego, tj.: 1. pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami występujących branż ( m.in. sanitarnej melioracyjnej, drogowej, elektrycznej) 2. koordynacja robót budowlano-montażowych na zadaniu inwestycyjnym. Szczegółowe obowiązki nadzoru inwestorskiego, m.in:
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach