Przetargi.pl
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap I” w ramach zadania : „Budowa Centrum Przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego Opole – Zachodnie, polegające na: budowie drogi publicznej gminnej z parkingami w rejonie dworca kolejowego Opole-Zachodnie wraz z rozbudową ul. Wojska Polskiego oraz rozbudową skrzyżowania ulicy Niemodlińskiej – Ks. B. Domańskiego – Walerego Wróblewskiego oraz likwidacją, przebudową i budową sieci uzbrojenia terenu wraz z przyłączami”

Miejski Zarząd Dróg Opole ogłasza przetarg

 • Adres: 45-594 Opole, Firmowa
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4697413 , fax. 77 469 74 02
 • Data zamieszczenia: 2021-01-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg Opole
  Firmowa 1
  45-594 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4697413, fax. 77 469 74 02
  REGON: 53054601300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap I” w ramach zadania : „Budowa Centrum Przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego Opole – Zachodnie, polegające na: budowie drogi publicznej gminnej z parkingami w rejonie dworca kolejowego Opole-Zachodnie wraz z rozbudową ul. Wojska Polskiego oraz rozbudową skrzyżowania ulicy Niemodlińskiej – Ks. B. Domańskiego – Walerego Wróblewskiego oraz likwidacją, przebudową i budową sieci uzbrojenia terenu wraz z przyłączami”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad robotami realizowanymi w ramach projektu pn.: : „Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap I” w ramach zadania : „Budowa Centrum Przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego Opole – Zachodnie, polegające na: budowie drogi publicznej gminnej z parkingami w rejonie dworca kolejowego Opole-Zachodnie wraz z rozbudową ul. Wojska Polskiego oraz rozbudową skrzyżowania ulicy Niemodlińskiej – Ks. B. Domańskiego – Walerego Wróblewskiego oraz likwidacją, przebudową i budową sieci uzbrojenia terenu wraz z przyłączami”. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie usługi Inżyniera Kontraktu (nadzoru inwestorskiego), tj.: 1. pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami występujących branż (m.in. drogowej, energetycznej, sanitarnej, teletechnicznej), 2. weryfikacja oraz zatwierdzenie dokumentacji projektowej, 3. koordynacja robót budowlano-montażowych na zadaniu inwestycyjnym, 4. dokonywanie rozliczeń rzeczowo-finansowych zadania – Inżynier Kontraktu ponosi odpowiedzialność z tytułu prawidłowego rozliczenia wykonanych robót na zadaniu, 5. przekazywanie Zamawiającemu niezbędnych danych do złożenia wniosku o płatność w części sprawozdawczej związanej z postępem robót, zaistnieniem ryzyk związanych z realizacją Projektu, itp., 6. dokonywanie sprawozdawczości związanej z realizacją projektu poprzez sporządzanie raportów (początkowego, miesięcznych, kwartalnych, końcowych - dotyczących zakresu rzeczowego i finansowego) oraz opracowywanie wniosków o płatność w części sprawozdawczej (kwartalnych, rocznych, końcowego). Zamierzenie budowlane obejmuje realizację następującego zakresu rzeczowego : Etap I - Roboty budowlano-montażowe: „Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap I” w ramach zadania : „Budowa Centrum Przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego Opole – Zachodnie, polegające na: budowie drogi publicznej gminnej z parkingami w rejonie dworca kolejowego Opole-Zachodnie wraz z rozbudową ul. Wojska Polskiego oraz rozbudową skrzyżowania ulicy Niemodlińskiej – Ks. B. Domańskiego – Walerego Wróblewskiego oraz likwidacją, przebudową i budową sieci uzbrojenia terenu wraz z przyłączami”. Projekt przewiduje budowę centrum przesiadkowego jako zespół parkingowy z miejscami postojowymi - przystankami dla komunikacji zbiorowej wraz z rozbudową skrzyżowania ulic Niemodlińska - Domańskiego - Wróblewskiego oraz budową jednokierunkowego włączenia od strony ul. Wojska Polskiego. Lokalizacja budowy: Inwestycja realizowana będzie w Województwie Opolskim na terenie miasta Opola, na terenie miasta Opola. Obszar opracowania ograniczony jest od południa linią kolejową Nr 132 Bytom-Wrocław, od północy i północnego wschodu zabudową mieszkaniową przy ul. Niemodlińskiej, od wschodu ul. Wojska Polskiego – drogą krajową nr 45, od zachodu terenami kolejowymi dawnego dworca towarowego Opole Zachód, a od północnego zachodu ulicą Niemodlińską – drogą wojewódzką nr 435.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach