Przetargi.pl
PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI: „ROZBUDOWA CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO NA OSI PÓŁNOC - POŁUDNIE - DROGA WOJEWÓDZKA NR 454. „ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 454 NA ODCINKU JASTRZĘBIE – ZIEMIEŁOWICE W KM 45+800 – 49+200”” - Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-231 Opole, ul. Oleska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 591 800 , fax. 774 581 352
 • Data zamieszczenia: 2021-03-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  ul. Oleska 127
  45-231 Opole, woj. opolskie
  tel. 774 591 800, fax. 774 581 352
  REGON: 12652800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdw.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI: „ROZBUDOWA CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO NA OSI PÓŁNOC - POŁUDNIE - DROGA WOJEWÓDZKA NR 454. „ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 454 NA ODCINKU JASTRZĘBIE – ZIEMIEŁOWICE W KM 45+800 – 49+200”” - Z PODZIAŁEM NA ZADANIA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: „Rozbudowa ciągu komunikacyjnego na osi północ – południe - droga wojewódzka nr 454. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Jastrzębie – Ziemiełowice w km 45+800 – 49+200”” - z podziałem na zadania zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 71.52.00.00-9 – usługi nadzoru budowlanego. 2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług nadzoru inwestorskiego oraz kontroli rozliczenia finansowego inwestycji w podziale na 2 zadania i obejmuje: a) zadanie nr 1 – branża elektroenergetyczna (sieć nN oraz oświetlenie uliczne), b) zadanie nr 2 – branża sanitarna (sieć kanalizacji deszczowej).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach