Przetargi.pl
Pełnienie nadzoru autorskiego nad remontem sanitariatów i malowaniem sal w budynku Przedszkola nr 36 przy ul. Nowy Świat 41a w Warszawie (znak sprawy ZP-49/13)

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście ogłasza przetarg

 • Adres: 00-691 Warszawa, ul. Nowogrodzka 43
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6998449 , fax. 022 6998154
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście
  ul. Nowogrodzka 43 43
  00-691 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6998449, fax. 022 6998154
  REGON: 01525966300108
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie nadzoru autorskiego nad remontem sanitariatów i malowaniem sal w budynku Przedszkola nr 36 przy ul. Nowy Świat 41a w Warszawie (znak sprawy ZP-49/13)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiot zamówienia. Pełnienie nadzoru autorskiego nad remontem sanitariatów i malowaniem sal w budynku Przedszkola Nr 36 przy ul. Nowy Świat 41a w Warszawie. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi na podstawie projektu budowlanego wykonanego przez Pracownię Projektową Artyści i Architekci Kaja Koziarska, ul. Okopowa 5/1, 26-600 Radom, którego autorami są: - mgr inż. arch. Mirosława Kotwica - architektura, - mgr inż. Jan Szerling - instalacje elektryczne, - mgr inż. Jacek Ziomek - instalacje sanitarne, Zakres sprawowanego nadzoru autorskiego: 1. Sprawowanie nadzoru nad następującymi branżami: architektura, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne. 2. Stwierdzanie w toku wykonania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem budowlano-wykonawczym (wielobranżowym). 3.Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu budowlano-wykonawczego i zawartych w nim rozwiązań oraz ewentualne uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej oraz późniejsze potwierdzenie ich w dokumentacji powykonawczej. 4. Uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych. 5. Czuwanie, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego. 6. Udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, uczestnictwo w odbiorach robót zanikających oraz w odbiorze końcowym budowy. 7. Ocena wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami. 8. Udział w czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych zdolności użytkowych całej inwestycji. 9. Wykonanie na własny koszt naniesień ewentualnych zmian w dokumentacji technicznej, wynikających z uzgodnień z Wykonawcą robót oraz Zamawiającym w ramach pełnienia nadzoru autorskiego. 10. Wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierającej naniesione zmiany i ponoszenie odpowiedzialności projektanta w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. UWAGA: 1. Wykonawca w osobie projektanta w każdej z branż przejmie pełną odpowiedzialność projektową i cywilną za: - projekt budowlany na podstawie, którego pełniony będzie nadzór autorski, - naniesienie wszelkich zmian w dokumentacji w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego podczas pełnienia nadzoru autorskiego, - wszelkie decyzje podjęte podczas pełnienia nadzoru autorskiego, - wszelkie wpisy do dziennika budowy dokonywane podczas pełnienia nadzoru autorskiego, - udział w czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych zdolności użytkowych całej inwestycji. Do oferty należy dołączyć oświadczenia projektantów w każdej z branż o podjęciu pełnej odpowiedzialności projektowej i cywilnej przez cały okres sprawowania nadzoru autorskiego (załącznik nr 6). Dla zapewnienia skutecznego czuwania nad zgodnością realizacji z rozwiązaniami technicznymi i projektowymi określonymi w dokumentacji projektowej, przyjęto 10 (dziesięć) pobytów projektanta na budowie. Koszt pobytów w ramach nadzoru należy podać w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1. Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski na każde żądanie Zamawiającego i ma obowiązek stawienia się na budowie najpóźniej następnego dnia do godziny 12:00, od momentu wezwania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie umowy (załącznik nr 7 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712470001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie obowiązuje.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.srodmiescie.warszawa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach