Przetargi.pl
PEŁNIENIE KOMPLEKSOWEGO NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY REALIZACJI INWESTYCJI ORAZ W OKRESIE GWARANCYJNYM dla zadania inwestycyjnego pn.: „Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych – przebudowa dróg w Gminach: Ujazd, Reńska Wieś i Skarbimierz”

Gmina Ujazd ogłasza przetarg

 • Adres: 47-143 Ujazd, ul. Sławięcicka
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-77 4048750,4048757,4048757 , fax. 0-77 4637081
 • Data zamieszczenia: 2020-01-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ujazd
  ul. Sławięcicka 19
  47-143 Ujazd, woj. opolskie
  tel. 0-77 4048750,4048757,4048757, fax. 0-77 4637081
  REGON: 53141329000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ujazd.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PEŁNIENIE KOMPLEKSOWEGO NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY REALIZACJI INWESTYCJI ORAZ W OKRESIE GWARANCYJNYM dla zadania inwestycyjnego pn.: „Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych – przebudowa dróg w Gminach: Ujazd, Reńska Wieś i Skarbimierz”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje WYKONANIE USŁUGI NADZORU NAD robotami budowlanych dla II etapu zadania inwestycyjnego pn.: „Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych – przebudowa dróg w Gminach: Ujazd, Reńska Wieś i Skarbimierz” tj.: robót związanych z budową skrzyżowania drogi krajowej nr 88 z drogą gminną nr 105776 O ul. Europejską typu rondo w km 5+682 – 5+903 w m. Sieroniowice oraz robót związanych z budową drogi gminnej nr 105776 O – ul. Europejskiej w km 0+406,25 – 0+669,40 wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Szczegółowe warunki realizacji Umowy i jej zakres przedmiotowy określa niniejsza SIWZ oraz dokumentacja projektowa opracowana przez firmę Pracownia Projektowa PROKOM, ul. Ozimska 8, 45-057 Opole. Zakres pełnienia nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji robót budowlanych obejmuje kompleksowy nadzór inwestorski wraz z koordynowaniem wykonania niezbędnych badań kontrolnych i oceną ich wyników oraz w okresie gwarancyjnym. Przez kompleksowy nadzór inwestorski rozumie się zapewnienie nadzoru nad realizacją wszystkich robót budowlanych niezbędnych dla wykonania w/w zadania oraz powołania zespołu składającego się z osób/Inspektorów posiadających stosowne uprawnienia budowlane (dla poszczególnych branż), oraz zapewnienie udziału tych osób w przeglądach i ewentualnych odbiorach robót w okresie gwarancyjnym na wykonane roboty budowlane. Nadzór inwestorski obejmuje także uczestnictwo w naradach koordynacyjnych związanych z realizacją umowy na roboty budowlane. Do zadań nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji inwestycji i okresie gwarancji należy: - przestrzeganie podstawowych obowiązków i uprawnień inspektora oraz przepisów formalno-prawnych podstawy jego działalności, które określają art.17 i 18 oraz art.25 i 26 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r poz. 1815) między innymi: sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających; kontrola zgodności realizacji budowy z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych; potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad; uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń; udział w czynnościach odbiorowych - żądanie od kierownika budowy wykonania jego poleceń w zakresie usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także tych wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych - żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie przeprowadzonych prac, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie (bezpieczeństwa ludzi, mienia, środowiska) bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę (istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu lub innych warunków pozwolenia na budowę). - wydawanie poleceń kierownikowi budowy, jednak wszystkie działania muszą być potwierdzone wpisem do dziennika budowy - reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; - sprawdzanie jakości wykonywanych robót i materiałów budowlanych. Przede wszystkim istotne jest tu zapobieganie stosowaniu wyrobów wadliwych lub nie posiadających właściwych atestów i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie - współpraca z przedstawicielami GDDKiA podczas wykonywania robót na DK88 Do obowiązków nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji inwestycji i okresie gwarancji należy: - dołożenie należytej staranności w celu osiągnięcia zamierzonego przez zleceniodawcę rezultatu - szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją techniczno-prawną, terenem budowy, jego uzbrojeniem i zagospodarowaniem, umową na roboty budowlane i wytycznymi dotyczącymi realizacji inwestycji - udział w protokolarnym przekazaniu placu budowy - zapewnienie nadzoru przez osoby posiadające stosowne uprawnienia dla robót instalacyjnych oraz przy usuwaniu kolizji z urządzeniami obcymi (n.p. wodociąg, gaz) - organizacja prac związanych z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót przez Wykonawcę oraz zapewnienie Zamawiającemu i Wykonawcy robót udowlanych w każdym czasie kontakt telefoniczny, mailowy lub/i faksowy - zapewnienie nadzoru w godzinach pracy Wykonawcy robót budowlanych, także w przypadku wprowadzenia dodatkowych godzin i dni pracy - obecność na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiającego na każde wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy robót w czasie trwania umowy i w okresie gwarancyjnym - zatwierdzenie programu BIOZ- jeśli jest wymagane, kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę zasad BHP. - zajmowania stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez Wykonawcę na placu budowy - udział w odbiorach częściowych, odbiorze końcowym i odbiorach gwarancyjnych - sprawdzenie i akceptacja harmonogramu robót, oraz innych dokumentów budowy - w razie zaistnienia potrzeby akceptacja zaktualizowanego harmonogramu robót w zakresie skrócenia względnie wydłużenia umownego terminu realizacji zadania - kontrola zgodności realizacji robót z harmonogramem, informowanie Zamawiającego o opóźnieniach w realizacji i przerwach w prowadzeniu robót oraz wezwanie Wykonawcy robót budowlanych do przedstawienia programu naprawczego niwelujące niezgodności, zatwierdzenie go i kontrola jego wykonania - opiniowanie, a następnie przedkładanie do akceptacji/zatwierdzenia Zamawiającego (w ciągu <4> dni od daty ich zgłoszenia) wszelkich zmian w zakresie: a) pominięcie jakiejś roboty, b) wykonania robót dodatkowych, c) zmiany kolejności robót d) zmiany terminu wykonania robót (w ciągu <5> dni od daty zgłoszenia propozycji przez Wykonawcę) e) w sprawie przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych, f) w ważnych sprawach finansowych i prawnych o ile ich wprowadzenie będzie konieczne dla zgodnej z umową realizacji robót. Propozycje zmian winny być składane przez Wykonawcę w formie pisemnej – w postaci protokołów konieczności zawierających uzasadnienie, odmowa akceptacji wniosku przez Inspektora wstrzymuje bieg sprawy, dalsze działania w tym zakresie mogą być prowadzone przez Wykonawcę w trybie odwoławczym do Zamawiającego - w przypadku konieczności udzielenia zamówień dodatkowych i/lub uzupełniających oraz zamiennych dla robót budowlanych, obowiązkiem inspektora jest weryfikacja, opiniowanie i przedstawianie do akceptacji Zamawiającego następujących materiałów: a) Protokoły konieczności sporządzone przez Wykonawcę robót budowlanych zawierające opinię i uzasadnienie formalne i rzeczowe wykonania robót wraz z odniesieniem do zastosowania ustawy Pzp, z dołączoną w zależności od potrzeb niezbędną dokumentacją na proponowane przez Wykonawcę robót budowlanych roboty dodatkowe i zamienne lub uzupełniające, w tym określenie skutków finansowych b) Dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych na proponowane przez wykonawcę robót budowlanych roboty dodatkowe, zamienne lub uzupełniające c) Przygotowanie kosztorysu inwestorskiego lub/i weryfikacja kosztorysu opracowanego przez wykonawcę robót. - ustalenie zakresu dokumentacji odbiorowej dla odbiorów częściowych - kontrola bezpośrednia robót z częstotliwością zapewniającą skuteczność nadzoru tj. min 3 razy w tygodniu od poniedziałku do piątku oraz przyjazd na każde wezwanie Zamawiającego, a także – w uzasadnionych przypadkach – Wykonawcy. - przyjęcie zgłoszenia Wykonawcy o zakończeniu robót, dokonanie w tym samym dniu potwierdzenia ich zakończenia na budowie oraz skontrolowanie dokumentacji powykonawczej w terminie <7> dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę i po zaaprobowaniu jej, powiadomienie Zamawiającego o gotowości robót do odbioru ostatecznego - udział w pracach komisji odbioru ostatecznego powołanej przez Zamawiającego i sporządzenie tabelarycznej listy wad i usterek i innych dokumentów niezbędnych do sporządzenia protokołu odbioru ostatecznego, po uprzednim sprawdzeniu usunięcia wad i powiadomieniu o tym Zamawiającego - opiniowanie wniosków w sprawach spornych i roszczeń stron umowy dotyczących robót - dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę terenu budowy w okresie zimowym (jeżeli dotyczy) oraz w przypadku wypowiedzenia umowy - rozliczenia inwestycji w przypadku rozwiązania umowy z Wykonawcą wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji - sprawdzenie wytyczenia przez Wykonawcę robót, wytyczenia sytuacyjnego i wysokościowego oraz bieżącej kontroli robót przez osobę posiadającą kwalifikacje zawodowe w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji, z rejestrowaniem kontroli w Dzienniku Budowy - zweryfikować kwalifikacje zespołów roboczych i personelu kierowniczego na zgodność z wymaganiami przepisów, zweryfikować dokumenty potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami, zweryfikować harmonogram badań i pomiarów kontrolnych Wykonawcy pod względem rodzaju i ilości dla każdego asortymentu robót i materiałów, w stosunku do wymagań przepisów i warunków technicznych - zatwierdzanie receptur i urządzeń technologicznych niezbędnych do realizacji robót - zatwierdzanie wszystkich materiałów stosowanych do budowy, pod kątem ich rodzaju, jakości, cech i źródeł pochodzenia na zgodność z dokumentacją projektową - prowadzenie systematycznej kontroli cech jakościowych elementów robót i wbudowywanych materiałów w oparciu o wyniki badań tych cech, dostarczonych przez Wykonawcę, - egzekwowanie od Wykonawcy robót dodatkowych badań i pomiarów, względnie przeprowadzenia badań niezależnych – w przypadku wątpliwości co do wiarygodności badań Wykonawcy robót - kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót - inspektor nadzoru ma obowiązek potwierdzić swoją obecność przy poborze próbek oraz przy wykonywaniu badań na placu budowy przez Laboratorium własnoręcznym podpisem - w przypadku materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości, inspektor nadzoru zobowiązany jest do zlecenia niezależnemu Laboratorium wykonanie badań dodatkowych - uzyskiwania od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań - nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie gwarancji i dokonywanie, z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, protokolarnych odbiorów ich usunięcia - oraz pozostałe, nie ujęte powyżej obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - formularz oferty - zobowiązanie innych podmiotów (w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów). - pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, lub inne pełnomocnictwa jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) - Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór stanowi załącznik nr 5 do IDW).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach