Przetargi.pl
Pełnienie jednoosobowych dyżurów na stanowisku Koordynator ds. Organizacji Ochrony Zdrowia w Biurze Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy

Miasto Stołeczne Warszawa ogłasza przetarg

 • Adres: 00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. (+48 22) 443 14 00 , fax. (+48 22) 443 14 02
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa
  Pl. Bankowy 3/5 3/5
  00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. (+48 22) 443 14 00, fax. (+48 22) 443 14 02
  REGON: 01525964000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.warszawa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie jednoosobowych dyżurów na stanowisku Koordynator ds. Organizacji Ochrony Zdrowia w Biurze Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego powtarzalnej usługi polegającej na pełnieniu jednoosobowo dyżurów na stanowisku Koordynatora ds. Organizacji Ochrony Zdrowia (dalej zwanego KOOZ) w Biurze Polityki Zdrowotnej, będącym komórką organizacyjną Zamawiającego. Obsługa stanowiska KOOZ w formie dyżurów będzie wykonywana nieprzerwanie w ciągu całego roku, całodobowo, przez wszystkie dni tygodnia, łącznie z dniami ustawowo wolnymi od pracy. Czas trwania jednego dyżuru wynosi nieprzerwanie 12 godzin bez względu na dzień tygodnia (dzień roboczy, wolny od pracy, święto) i porę doby (noc, dzień). Stanowisko KOOZ będzie obsługiwane przez grupę co najmniej 10 osób wybranych spośród zgłoszonych ofert Wykonawcy/Wykonawców. Zamawiający ustali rozkład dyżurów w grafiku dyżurów na dany miesiąc kalendarzowy, w dniach poprzedzających ten miesiąc. Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania przez jedną osobę dyżurującą posługującą się biegle językiem polskim, co najmniej 6 dyżurów w ciągu jednego miesiąca. Zamawiający zobowiązuje się do zlecenia Wykonawcy co najmniej 1 dyżuru w miesiącu. W razie zaistnienia szczególnych potrzeb Zamawiającego, grafik dyżurów, może ulec zmianie w porozumieniu z Wykonawcą/Wykonawcami. Grafik dyżurów może ulec zmianie również na wniosek Wykonawcy umowy za zgodą Zamawiającego. W razie sporu w tym zakresie rozstrzygające jest stanowisko Zamawiającego. Stanowisko KOOZ będzie obsługiwane przez grupę co najmniej 10 osób wymienionych w ofercie/ofertach Wykonawcy/Wykonawców. Zamawiający ustali rozkład dyżurów w grafiku dyżurów na dany miesiąc kalendarzowy, w dniach poprzedzających ten miesiąc. Zamówienie podzielone jest na 10 identycznych części. Wartość szacunkowa zamówienia wynosi 648.240,00 zł. co stanowi 161.269,78 EURO. Wartość szacunkowa 1 godziny dyżuru została ustalona na 37,00 zł. brutto
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 851400002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/wyszukiwarka.php
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach