Przetargi.pl
Pełnienie funkcji koordynatora projektu, asystenta koordynatora projektu oraz koordynatorów szkolnych w 7 zespołach szkół zawodowych w projekcie pn. Nowa jakość kształcenia zawodowego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 6118713 , fax. 056 6118622
 • Data zamieszczenia: 2014-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
  ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 6118713, fax. 056 6118622
  REGON: 00059690300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: um.torun.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji koordynatora projektu, asystenta koordynatora projektu oraz koordynatorów szkolnych w 7 zespołach szkół zawodowych w projekcie pn. Nowa jakość kształcenia zawodowego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji koordynatora projektu, asystenta koordynatora projektu oraz koordynatorów szkolnych w 7 zespołach szkół zawodowych w projekcie pn. Nowa jakość kształcenia zawodowego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 1.1. Opis części zamówienia Część 1. - pełnienie funkcji koordynatora projektu pn.: Nowa jakość kształcenia zawodowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego. Do obowiązków koordynatora projektu należy: 1) przejęcie odpowiedzialności za całość realizacji projektu, w szczególności za zarządzanie przedsięwzięciem na wszystkich jego etapach zgodnie z zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie projektu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego; 2) koordynowanie działań w ramach realizacji projektu; 3) prowadzenie nadzoru nad zgodnością realizacji projektu z przyjętym harmonogramem, wnioskiem o dofinansowanie projektu i budżetem oraz osiąganiem wskaźników; 4) nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji projektu; 5) przygotowywanie korespondencji związanej z realizacją projektu prowadzonej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego; 6) udział w kontrolach prowadzonych przez organy zewnętrzne; 7) nadzór nad prowadzeniem ewaluacji projektu, w tym badania postępów w realizacji projektu oraz opracowanie raportu ewaluacyjnego po zakończeniu działań (realizacji); 8) nadzór nad prowadzeniem bazy danych PEFS; 9) nadzór nad koordynatorami szkolnymi w zakresie zadań związanych z realizacją projektu; 10) współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Gminą Miasta Toruń w zakresie merytorycznej realizacji projektu; 11) współpraca z pozostałymi osobami zaangażowanymi w realizację projektu; 12) nadzór nad prawidłową realizacją promocji projektu - zapewnienie zgodności wizualizacji materiałów informacyjno - promocyjnych z umową o dofinansowanie projektu oraz wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL; 13) terminowe i właściwe realizowanie całości projektu; 14) zorganizowanie biura projektu zgodnie z założeniami i wytycznymi (zakupy, oznakowanie); 15) przeprowadzenie procedury zamówień publicznych dot. nauczycieli zatrudnianych do projektu oraz na zakupy z budżetu projektu zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i dokumentowanie tych zakupów; 16) przestrzeganie zasad równości szans przy wykonywaniu obowiązków zawodowych oraz zasad zrównoważonego rozwoju na stanowisku pracy; 17) przygotowywanie umów cywilnoprawnych w ramach projektu, nadzór nad ewidencjonowaniem czasu pracy osób zaangażowanych do realizacji projektu oraz innych projektów w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia; 18) przestrzeganie procedur związanych z ochroną danych osobowych uczestników projektu, personelu oraz kontrahentów; 19) podejmowanie wszelkich działań zaradczych i naprawczych w przypadku występowania problemów w realizacji projektu; 20) praca w komisjach przetargowych powołanych do przeprowadzenia postępowań w związku z zastosowaniem ustawy Pzp przy realizacji zadań projektowych; 21) nadzór nad prawidłową realizacją umów na świadczenie usług lub dostawy, zawartych w ramach postępowań przetargowych, śledzenie dokumentów, wytycznych, które w trakcie realizacji projektu mogą ulec zmianie, w celu zapewnienia zgodności projektu z wytycznymi, jak również prawem Polski i UE. Przedmiot umowy realizowany będzie w biurze w Urzędzie Miasta Torunia w Wydziale Edukacji. Łączny wymiar zaangażowania koordynatora projektu w realizację zadań we wszystkich projektach NSRO nie może przekraczać 240 godzin miesięcznie, łącznie z zaangażowaniem do niniejszego projektu w wymiarze 80 godzin miesięcznie. Koordynator projektu nie może być zatrudniony w instytucji uczestniczącej w realizacji PO KL na podstawie stosunku pracy, chyba, że nie zachodzi konflikt interesów i podwójne finansowanie. Część 2 - pełnienie funkcji asystenta koordynatora projektu pn.: Nowa jakość kształcenia zawodowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego. Do obowiązków asystenta koordynatora projektu należy: 1) koordynowanie działań w ramach realizacji projektu; 2) prowadzenie nadzoru nad zgodnością realizacji projektu z przyjętym harmonogramem, wnioskiem o dofinansowanie projektu i budżetem oraz osiąganiem wskaźników; 3) prawidłowe prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji projektu; 4) przygotowywanie korespondencji związanej z realizacją projektu prowadzonej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego; 5) przeprowadzenie ewaluacji projektu, w tym badania postępów w realizacji projektu oraz opracowanie raportu ewaluacyjnego po zakończeniu działań (realizacji); 6) prowadzenie bazy danych PEFS; 7) wspieranie dyrektorów szkół oraz koordynatorów szkolnych w realizacji zadań związanych z realizacją projektu; 8) weryfikacja poprawności dokumentacji projektowej szkół i jej archiwizacja; 9) ścisła współpraca z pozostałymi osobami zaangażowanymi w realizację projektu; 10) zapewnienie zgodności wizualizacji materiałów informacyjno - promocyjnych z umową partnerską na rzecz realizacji projektu oraz wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL; 11) sporządzanie merytorycznej części wniosku o płatność; 12) uczestniczenie w procedurze zamówień publicznych na zakupy z budżetu projektu zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i dokumentowanie tych zakupów; 13) przestrzeganie zasad równości szans przy wykonywaniu obowiązków zawodowych oraz zasad zrównoważonego rozwoju na stanowisku pracy; 14) przygotowanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych dla personelu projektu; 15) przestrzeganie procedur związanych z ochroną danych osobowych uczestników projektu, personelu oraz kontrahentów; 16) podejmowanie wszelkich działań zaradczych i naprawczych w przypadku występowania problemów w realizacji projektu; 17) nadzór nad prawidłową realizacją umów na świadczenie usług lub dostawy, zawartych w ramach postępowań przetargowych, śledzenie dokumentów, wytycznych, które w trakcie realizacji projektu mogą ulec zmianie, w celu zapewnienia zgodności projektu z wytycznymi, jak również prawem Polski i UE; 18) wykonywanie poleceń koordynatora projektu służących prawidłowej i terminowej realizacji projektu. Przedmiot umowy realizowany będzie w biurze w Urzędzie Miasta Torunia w Wydziale Edukacji. Łączny wymiar zaangażowania asystenta koordynatora projektu w realizację zadań we wszystkich projektach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO) nie może przekraczać 240 godzin miesięcznie, łącznie z zaangażowaniem do niniejszego projektu w wymiarze 80 godzin miesięcznie. Asystent koordynatora projektu nie może być zatrudniony w instytucji uczestniczącej w realizacji PO KL na podstawie stosunku pracy, chyba, że nie zachodzi konflikt interesów i podwójne finansowanie. Część 3. - Pełnienie funkcji koordynatora szkolnego w Zespole Szkół Ekonomicznych w projekcie pn. Nowa jakość kształcenia zawodowego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Część 4. - Pełnienie funkcji koordynatora szkolnego w Zespole Szkół Technicznych w projekcie pn. Nowa jakość kształcenia zawodowego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Część 5. - Pełnienie funkcji koordynatora szkolnego w Zespole Szkół Samochodowych w projekcie pn. Nowa jakość kształcenia zawodowego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Część 6. - Pełnienie funkcji koordynatora szkolnego w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w projekcie pn. Nowa jakość kształcenia zawodowego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Część 7. - Pełnienie funkcji koordynatora szkolnego w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w projekcie pn. Nowa jakość kształcenia zawodowego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Część 8. - Pełnienie funkcji koordynatora szkolnego w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w projekcie pn. Nowa jakość kształcenia zawodowego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Część 9. - Pełnienie funkcji koordynatora szkolnego w Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w projekcie pn. Nowa jakość kształcenia zawodowego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Część 10. - Pełnienie funkcji koordynatora szkolnego w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO w projekcie pn. Nowa jakość kształcenia zawodowego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 1. 2. Zakres obowiązków dla części 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10: 1) nadzór nad prawidłową realizacją projektu w danej szkole, zgodnie z wymogami POKL, obowiązującymi przepisami krajowymi oraz w oparciu o umowę o dofinansowanie wraz z załącznikami; 2) planowanie i podejmowanie wszelkich działań związanych z terminową i prawidłową realizacją projektu w danej szkole; 3) wspieranie w działaniach koordynatora projektu; 4) zatwierdzanie, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, przepracowanych godzin nauczycieli w dziennikach zajęć oraz zatwierdzanie ewidencji godzin osób zatrudnionych do realizacji projektu; 5) kontakt z koordynatorem projektu, wyjaśnianie wszelkich nieprawidłowości w realizacji projektu, przygotowanie wszelkiej dokumentacji wymaganej do prawidłowej realizacji projektu; 6) dostosowanie wzorów projektów do potrzeb danej szkoły, zgłaszanie do koordynatora projektu oraz uzgadnianie z koordynatorem projektu wszelkich zmian w realizacji i budżecie projektu; 7) współpraca ze specjalistą ds. finansowych projektu; 8) tworzenie opisów przedmiotów zamówienia w zakresie zakupów dla danej szkoły; 9) nadzorowanie odbioru zakupionego sprzętu, współpraca z członkami zespołu projektowego, podejmowanie wszelkich działań zaradczych i naprawczych w przypadku występowania problemów w realizacji projektu w danej szkole; 10) pozyskiwanie pracodawców i współpraca z nimi w ramach organizacji staży, przekazywanie do biura projektu wszelkich informacji dot. pracodawców, w celu przygotowania umów o organizację stażu; 11) przygotowanie i realizacja rekrutacji uczestników projektu (opracowanie regulaminu rekrutacji, nadzór nad przygotowaniem ankiet rekrutacyjnych, założenie teczek uczestnikom projektu), udział w pracach komisji rekrutacyjnej, tworzenie protokołów z prac komisji rekrutacyjnej, informowanie uczestników o zakwalifikowaniu się do projektu, współpraca w zakresie przygotowania rekrutacji z pedagogiem szkolnym i ustalenie zawartości teczki uczestnika projektu; 12) monitoring rzeczowy - zgodność realizacji projektu z planem merytorycznym, zagwarantowanie właściwych warunków pracy na poszczególnych zajęciach (odpowiedni sprzęt, wyposażenie); 13) współpraca z nauczycielami biorącymi udział w realizacji projektu w danej szkole oraz przekazywanie informacji do biura projektu o zapotrzebowaniu na materiały biurowe, itp., informowanie potencjalnych uczestników oraz społeczności lokalnej o fakcie współfinansowania przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS, informowanie uczniów, nauczycieli i osób zainteresowanych o projekcie i wszelkich zmianach w realizacji projektu, prowadzenie kontroli realizacji działań projektowych w obrębie danej szkoły; 14) wizualizacja materiałów szkoleniowych i podręczników poprzez umieszczenie naklejki informacyjnej oraz kompletowanie zestawów szkoleniowych dla uczniów i przekazywanie ich nauczycielom, uzyskanie potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych; 15) pozyskanie danych osobowych uczestników projektu w zakresie przewidzianym w formularzu PEFS, oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych oraz deklaracji uczestnictwa w projekcie; 16) przestrzeganie procedur związanych z ochroną danych osobowych uczestników projektu, personelu oraz kontrahentów; zabezpieczenie zebranych danych osobowych uczestników oraz przekazanie ich do biura projektu; wydruk ankiet początkowych i końcowych oraz innych dokumentów wymaganych dla prawidłowej realizacji; 17) weryfikacja wyników ankiet i ich rejestracja w bazie excel prowadzonej dla danej szkoły ewaluacji projektu (raporty), planowanie sal oraz zabezpieczenie dostępu do sal w czasie trwania działań, staży w ramach projektu; w przypadku organizacji wyjazdów - wypełnienie obowiązków wynikających ze szkolnych przepisów regulujących organizację i uczestnictwo w wyjazdach; współpraca przy opracowaniu części sprawozdawczej wniosków o płatność, przygotowywanie i weryfikacja dokumentacji zajęć (w tym m.in. dzienników zajęć); opracowanie instrukcji, archiwizacja dokumentów projektowych. 1.3. Przedmiot umowy realizowany będzie: dla części 3: w Zespole Szkół Ekonomicznych, Toruń, ul. Grunwaldzka 39; dla części 4: w Zespole Szkół Technicznych, Toruń, ul. Legionów 19/25; dla części 5: w Zespole Szkół Samochodowych, Toruń, ul. Grunwaldzka 25B; dla części 6: w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska, Toruń, ul. Batorego 43/49; dla części 7 i 8: w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Toruń, ul. Osikowa 15; dla części 9: w Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych, Toruń, ul. św. Józefa 26; dla części 10: w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO, Toruń, ul. Grunwaldzka 33/35. 1.4. Łączny wymiar zaangażowania koordynatora szkolnego w projekcie w realizację zadań we wszystkich projektach NSRO nie może przekraczać 240 godzin miesięcznie, łącznie z zaangażowaniem do niniejszego projektu w wymiarze 70 godzin miesięcznie (35 godzin miesięcznie w ZSPS i VIII LO). 1.5. Koordynator szkolny w projekcie nie może być zatrudniony w instytucji uczestniczącej w realizacji POKL na podstawie stosunku pracy, chyba, że nie zachodzi konflikt interesów i podwójne finansowanie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 794210001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.um.torun.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach